Què és la Llei de segona oportunitat?

La llei de segona oportunitat o mecanisme de la segona oportunitat és un recurs legal que ofereix a les persones físiques la possibilitat de renegociar o inclús, eliminar de forma legal o parcial els deutes quan no existeix la possibilitat de fer front al seu pagament

Es tracta de l’únic mecanisme jurídic-normatiu que permet l’alliberament del deutor que no té capacitat per atendre la totalitat dels seus deutes

Qui pot acollir-se a la Llei de segona oportunitat?

La llei de segona oportunitat està dirigida a les persones físiques (siguin empresàries, autònoms o no empresàries) que malgrat un fracàs econòmic empresarial o personal, tinguin la possibilitat d’encarrilar novament la seva vida, així com poder tramitar noves iniciatives, sense haver d’arrossegar un deute

Quan és convenient iniciar aquest mecanisme jurídic-normatiu?

El moment adequat per sol·licitar la Llei de segona oportunitat és quan la persona es troba en un estat d’insolvència, o quan, preeu que en el futur immediat o pròxim no podrà fer front a les obligacions que va contraure

Els nostres serveis faran a una tramitació adequada i correcta, així com la recopilació de la documentació requerida per realitzar la sol·licitud corresponent i la immediatesa en la tramitació després de la realització de l’estudi del cas

Quins requisits s’han de complir?

Per a l’aplicació d’aquest recurs legal es té en compte l’historial creditici del deutor insolvent. Altrament, han de concórrer uns requisits, que exposarem a continuació de manera breu, però clara i concisa i que en cas del no enteniment d’aquests, quedem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o dubte que pugueu tenir

 • Que la situació d’insolvència no s’hagi produït mitjançant dol o culpa greu
 • Que no existeixi engany de la situació d’insolvència i tampoc ocultació de documentació rellevant per al procediment
 • Que no existeixi condemna per delictes socioeconòmics, patrimonials o de falsedat documental en els deu anys anteriors
 • Que existeixi un intent d’acord extrajudicial de pagament amb els creditors del deute
 • Tanmateix, aquest requisit decau si es demostra que ha existit intenció de fer el pagament dels crèdits
 • Que no existeixi el benefici d’exoneració en els últims deu anys
 • Que no s’hagi produït un rebuig d’oferta de treball relacionada a la seva capacitat professional en els quatre anys anteriors
 • Que s’accepti la inscripció en el Registre Públic Concursal
 • Que el deute no sigui superior als cinc milions d’euros

A Gesticonta recopilem tota la documentació necessària per a la tramitació de l'expedient de la Llei de segona oportunitat, per la qual cosa, els clients no han de tenir cap preocupació, ja que nosaltres ens encarreguem de fer l'estudi i analitzar juntament quines són les vies jurídiques més adequades i exitoses

Quines són les mesures que s’han introduït amb aquesta Llei?

La Llei de segona oportunitat es basa en dues institucions:

 • L’acord extrajudicial de pagaments permet que des de la seva sol·licitud es prohibeix iniciar o continuar execucions envers el patrimoni del deutor durant el procés de negociació de l’acord extrajudicial per un termini màxim de tres mesos
 • Si l’acord extrajudicial de pagament resulta no resolutiu o insuficient, resulta d’aplicació el mecanisme del benefici d’exoneració del passiu insatisfet. Aquest permet que el deutor pugui alliberar-se judicialment de tot o part del deute

Com funciona el procediment?

La primera fase consisteix en sol·licitar l’acord extrajudicial de pagaments. El tràmit s’inicia amb la presentació d’un formulari oficial establert on han de constar totes les dades necessàries. L’aportació de totes les dades i documents exigits en el formulari, amb la identificació de tots els creditors en les condicions exigides per la Llei, la identificació del tipus de deute, les quanties, entre d’altres exigits, resulta necessari comptar amb l’ajuda d’un professional amb l’objectiu de recopilar tota aquesta informació i documentació per presentar-la de forma adequada i aconseguir la satisfacció del procediment. La necessitat de certificats, verificació dels béns i actius de la persona deutora, la presentació de l’expedient, són alguns dels motius per la qual considerem que la nostra intervenció és de vital importància i comptem amb especialistes en la matèria per assolir i continuar de manera adequada aquest procediment

La segona fase s’inicia quan l’acord extrajudicial de pagaments conclou sense avinença entre les parts. En aquest cas, el següent tràmit és acudir a la fase judicial, en la que es sol·licitarà l’exoneració dels deutes pendents i el tràmit seguirà davant els jutjats competents. El tràmit judicial requereix la intervenció d’advocats especialistes en la matèria, serveis els quals també oferim si es considera oportú

Què succeeix amb els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social?

La llei de segona oportunitat no elimina tots els deutes. No obstant això, amb la Sentència del Tribunal Suprem del juliol de 2019, es van ampliar els límits d’aquesta llei, permetent que els deutors puguin beneficiar-se d’una possible exoneració fins a un límit del 70% dels deutes contrets amb les administracions públiques, possibilitant a més, que el deute restant pugui obtenir un fraccionament durant un període màxim cinc anys. La sentència ha permès que siguin més els particulars que pugui acollir-se a aquesta llei i poder començar de zero

Respecte a les hipoteques contretes, el crèdit respon únicament amb el bé, evitant la responsabilitat personal derivada del crèdit hipotecari. Per exemple, si el pis val 70.000 €, es liquida per 50.000 €, els 20.000 € restants quedarien condonats. Tampoc es comptabilitzarien els crèdits generats amb posterioritat a l’expedient

Quina és la duració del procediment?

La duració del procediment varia segons el cas concret. S’estableix com a regla general, un termini que oscil·la entre diversos mesos i un any. No obstant això, durant el procediment, el deutor està protegit i no se li pot reclamar els deutes i tampoc se li pot realitzar l’embargament dels seus deutes

Un cop iniciat el procediment, la fase de negociació extrajudicial pot tenir una durada entre dos i sis mesos. Si l’acord no prospera, el procés continuarà en seu judicial on el procediment es tramitarà durant aproximadament sis mesos

Continues tenint dubtes i preguntes envers la Llei de segona oportunitat?

A Gesticonta, t’oferim realitzar una consulta on estudiarem el teu cas, quins tipus de deutes existeixen i a quan ascendeix l’import d’aquests. En funció de l’estudi, et podrem donar una resposta a la possibilitat o no d’acollir-se a la Llei de segona oportunitat i iniciarem el procediment. Amb la nostra assessoria jurídica cerquem la possibilitat de donar una sortida a les persones físiques que, per causa d’una situació d’insolvència arran d’una alteració totalment sobrevinguda i imprevista de les seves circumstàncies