Inscripció de l'empresari i alta del codi de compte de cotització (ccc)

És empresari tota persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten els seus serveis les persones compreses en qualsevol règim de què integren el Sistema de la Seguretat Social. La sol·licitud es realitzarà en el MODEL TA.6.


L'empresari ha de sol·licitar un Codi de Compte de Cotització (TA.7), en cada una de les províncies on tingui activitat, així com en determinats supòsits en què sigui necessari identificar col·lectius de treballadors amb peculiaritats de cotització


En sol·licitar la inscripció s’ha de fer constar l'entitat gestora per la qual opta tant per a la protecció de les contingències de treball i malalties professionals com per a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes

Quina documentació es necessita?

Empresari individual (autònom)
 • Model oficial de sol·licitud TA.6
 • Document identificatiu del titular de l'empresa, empresari individual o titular de la llar familiar
 • Document emès pel Ministeri d'Economia i Hisenda assignant el Número d'Identificació fiscal en què consti l'activitat Econòmica de l'Empresa
Empresari col·lectiu (societats)
 • Model oficial de sol·licitud TA.6
 • Els documents 1, 2 i 3 indicats en el paràgraf anterior
 • Escriptura de Constitució

Quines obligacions tinc?

Totes les empreses
 • Llicència d’obertura
 • Comunicació censal d’activitat a hisenda
 • Protecció de dades
 • Llibre de reclamacions
 • Assegurança de responsabilitat civil
Empreses amb treballadors
 • Comunicació d’obertura del centre de treball
 • Calendari laboral anual
 • Registre horari diari
 • Registre salarial anual
 • Prevenció de riscos laborals
 • Assegurança d’accidents laborals, si ho indica el conveni

Des de Gesticonta, t'ajudem a dur a terme totes les activitats empresarials evitant d'aquesta manera possibles sancions

Veure sancions