Impuesto sociedades

Modalitats de l’Impost de transmissions

Hi ha una gran diversitat d'operacions subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Aquests s'agrupen en tres modalitats: transmissions patrimonials oneroses, operacions societàries i actes jurídics documentats

Aquest impost, no ha de confondre's amb l'Impost Successió i Donació, ja que, aquest grava en operacions sense contraprestació, mentre que la transmissió patrimonial, s'utilitzarà en operacions que no són gratuïtes

Activitats associades a l'Impost de transmissions

Transmissions patrimonials oneroses

L'impost sobre Transmissions Patrimonials grava totes aquelles transmissions de béns o drets per compra que no es troben gravats per l'Impost sobre el valor afegit (IVA)

Operacions societàries

L'impost sobre operacions societàries grava la constitució, augment i disminució de capital, fusió, escissió i dissolució de societats, les aportacions que efectuïn els socis per a reposar pèrdues socials i el trasllat a Espanya de la seu d'adreça efectiva o del domicili social d'una societat

Actes jurídics documentats

L'impost sobre els actes jurídics documentats és un impost que grava la formalització de determinats documents notarials, mercantils i administratius en territori espanyol o a l'estranger que facin efecte a Espanya

Impuesto sociedades

Qui, i quan es paga l'Impost de transmissions?

Segons la legislació vigent l'Impost de transmissions ho pagarà la persona que vagi a comprar el bé, i el termini per al pagament de la liquidació de l'impost és de fins a 30 dies a partir del moment en què s'efectua la compra del bé o la signatura del dret establert

La gestió de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats es troba cedit a les comunitats autònomes, que s'encarrega de la seva gestió

Impuesto sociedades

Documentació necessària per a liquidar l'Impost de transmissions

  • Model 600. Transmissions patrimonials, operacions societàries i actes jurídics documentats, en general
  • Model 610. Pagament en metàl·lic de l'impost sobre documents mercantils (excepte lletres de canvi)
  • Model 620. Transmissions de determinats mitjans de transport usats
  • Model 630. Pagament en metàl·lic de l'impost
  • Escriptura pública i còpia simple de constitució de societat a liquidar
  • Etiquetes identificatives fiscals del transmitent i adquirent
  • Fotocòpia del NIF de la societat
  • Fotocòpia del DNI de l'administrador o representant de la societat
  • Autorització, quan la sol·licitud no és presentada pel representant de l'empresa
  • Etc.

Des de Gesticonta, t’ajudem a pagar l’impost de transmissions i et brindem solucions favorables a cada tramitació presentada