Què necessitem?

Vehicle nacional

En cas de particulars
 • Targeta de característiques tècniques que dona el concessionari
 • Fotocòpia DNI no caducat
 • Fotocòpia de la factura de la compra del vehicle
En cas d'empreses
 • Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal
 • Fotocòpia de poders notarials o certificat de poders
 • Fotocòpia del DNI de l'apoderat
Documents que cal signar tant si ets persona física o jurídica
 • Sol·licitud de matriculació
 • Autoliquidació impost tracció mecànica
 • Autorització per al gestor

Vehicles d'importació

En cas de particulars
 • Documentació del vehicle del país d'origen
 • Targeta de característiques tècniques (ITV)
 • Fotocòpia DNI no caducat
 • Fotocòpia de la factura de la compra del vehicle o contracte de compra
En cas d'empreses
 • Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal
 • Fotocòpia de poders notarials o certificat de poders
 • Fotocòpia del DNI de l'apoderat
Documents que cal signar tant si ets persona física o jurídica
 • Sol·licitud de matriculació
 • Autoliquidació imposat tracció mecànica
 • Pagament en cas de no estar exempt de l'impost de matriculació a hisenda
 • Carta de pagament (model 620) si es compra amb contracte
 • Autorització per al gestor