Quina durada te la baixa per maternitat i paternitat?

La durada de la baixa per maternitat i paternitat és de 16 setmanes. Les 6 primeres setmanes s’han de gaudir després del naixement i a jornada completa. La mare pot anticipar aquest període fins quatre setmanes abans de la data previsible del part

Les 10 setmanes restants cal gaudir-les en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins de l'any següent al part

 • Ampliació en 1 setmana per a cada progenitor per cada fill/a, a partir del segon, en cas de naixement, adopció o acolliment múltiples
 • Ampliació en 1 setmana per a cada progenitor en cas de discapacitat del fill/a
 • Ampliació per part prematur i hospitalització (per un període superior a 7 dies) a continuació del part, fins a un màxim de 13 setmanes

Es pot gaudir de la prestació a temps parcial (és necessari l’acord per escrit entre empresari i treballador) que s'ampliarà proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitzi

Tràmits i sol·licitud

Tràmits previs per sol·licitar el permís:
 • Inscripció al Registre Civil
 • Alta al sistema sanitari
 • Carnet de famílies nombroses o monoparentals (si s'escau)
 • Alta al padró municipal
Com sol·licitar el permís?

La treballador/a ha de presentar la sol·licitud a l’INS, mitjançant el formulari oficial, o per via telemàtica

 • Inscripció al Registre Civil
 • DNI
 • Llibre de família actualitzat
 • Certificat d’empresa i número de compte

Prestacions i terminis

Quan es cobra?

El 100% de la base reguladora per contingències comuns, es a dir, el treballador no veurà disminuït el seu salaria

Quin termini hi ha?

El termini per a sol·licitar la prestació comença a comptar des que s’inicia el permís de maternitat, i no prescriu fins als 5 anys

Maternitat per autònoms

La prestació també és del 100% de la base reguladora, que es calcula a partir dels sis mesos anteriors a la baixa.

Pel que fa a la documentació s’haurà de presentar la declaració de situació de l’activitat. És requisit indispensable trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Tenen la quota bonificada totalment durant aquest permís. Es tracta d'una renda exempta de retenció d'IRPF

Paternitat per autònoms

La Paternitat per autònoms té una durada total de 16 setmanes, les 6 primeres obligatòries, sense interrupcions i a jornada completa, immediatament posteriors al part. Les 10 setmanes restants es gaudiran en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins de l'any següent.

La prestació de paternitat, té una bonificació del 100% de la quota d'autònoms a la Seguretat Social mentre aquesta tingui efecte