Qui ha de tramitar l'alta d’autònom?

En el règim especial de treballadors autònoms (RETA) han d'estar incloses totes les persones que realitzin de manera habitual, personal i directa una activitat econòmica lucrativa

Quines persones estan obligades?

Cònjuge i familiars fins a segon grau, per consanguinitat o afinitat, que col·laborin amb el treballador autònom i no tinguin condició d'assalariat

Treballadors autònoms econòmicament dependents que són aquells que reben, almenys, el 75% dels seus ingressos, d'un mateix client

Treballadors autònoms estrangers que resideixin i exerceixin legalment la seva activitat en el territori espanyol

Professionals que exerceixin una activitat per compte propi que requereixi la incorporació a un col·legi professional el col·lectiu que ja estigui integrat en el RETA, amb determinades excepcions

Qui exerceixin funcions de direcció i gerència, incloent el càrrec de conseller o administrador, i els que prestin serveis per a una societat mercantil capitalista sempre que posseeixin el control efectiu d'aquella

Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat en els seus estatuts per aquest règim (l'edat mínima del treballador ha de ser 16 anys)

Comuners o societats de comunitats de béns i societats civils irregulars

Els socis industrials de societats regulars col·lectives i de societats comanditàries

Treballadors per compte propi agraris majors de 18 anys i que reuneixin els requisits:

Ser titular de l'explotació i obtenir, almenys, el 50% del total de la renda total i el temps de treball dedicat sigui superior a la meitat del temps de treball total

Que els rendiments anuals nets obtinguts de l'explotació agrària no superin el 75% de l'import de la base màxima de cotització establerta en el règim general de la Seguretat Social

No tenir més de dos treballadors fixos en l'explotació o que el nombre de jornals satisfets als treballadors eventuals no superi els 546 en un any

Com es presenta l’alta?

S’ha de complimentar el model TA521, que té diferents opcions en funció de l'activitat que es realitzi. Aquest tràmit s’ha de fer acudint a la seu de la Direcció General de la Seguretat Social o per via telemàtica

Quin termini hi ha?

L’alta ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat, fins a 60 dies abans d'iniciar l’activitat, i posteriorment s’ha de presentar l'alta a Hisenda
És molt importat conèixer la normativa, ja que si es presenta l'alta fora de termini, a part de quedar-se sense bonificacions, l'Administració cobrarà la quota mensual sencera i no la part proporcional des de la data d'alta

Quan es paga d'autònoms?

La base mínima està a 944,35€ i la màxima a 4.070,10€, i la quota d'autònoms queda en 289€, si no és beneficiari de la Tarifa Plana o qualsevol altra bonificació. La Tarifa Plana consisteix en el pagament de 60€ al mes, durant els primers 12 mesos i durant els 12 següents la mensualitat es veurà reduïda al 50% del mes 12 a 18 i al 30% del mes 18 al 24. En cas de ser autònom societari, la base màxima son 4.070,10€ i la mínima 1.214,10€, quedant la quota a pagar en 367,80€

Quina documentació es necessita?

DNI
Número de compte
Número de mòbil i correu electrònic

Estudiarem la millor opció pel que fa a possibles bonificacions, ja sigui tarifa plana per inici d'activitat o bé com familiar col·laborador.

Aquí et farem la gestió tant de l'alta d'autònom, com la sol·licitud del teu número d’afiliació en el cas que no hagis treballat mai, i també, en el cas de contractar treballadors, la sol·licitud de codi de compte de cotització per la persona física o societat