Impuesto sociedades

Què s’entén per renda a efectes de l’IS

El fet imposable de l’IS està constituït per l’existència de renda (element objectiu), obtinguda durant el període impositiu (element temporal), per entitats enumerades com a subjectes passius a la llei de l’IS (element subjectiu), residents al territori espanyol (element espacial)

Impuesto sociedades

Quin tipus de societats han de presentar aquest model?

 • Societats mercantils (anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.)
 • Societats civils a fi mercantil. No seran contribuents per l'IS les societats civils que es dediquin a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres i de caràcter professional acollides
 • Societats estatals, autonòmiques, provincials i locals
 • Societats cooperatives
 • Societats agràries de transformació.
 • Associacions, fundacions i institucions, tant públiques com privades i els ens públics
 • Agrupacions d'interès econòmic (AIE)
Impuesto sociedades

Estan també subjectes a l'IS

(sense personalitat jurídica pròpia)

 • Les unions temporals d'empreses (UTE)
 • Els fons de: pensions, inversió, capital de risc, regulació de mercat hipotecari, titulització, de garantia d'inversions i d'actius bancaris
 • Les comunitats de titulars de muntanyes veïnals en mà comuna
Impuesto sociedades

Diferència amb l’IRPF

El tipus impositiu de l'impost de societats és proporcional. No augmenta a mesura que augmenten els beneficis. Totes les empreses paguen el mateix tipus impositiu. Per descomptat, en termes monetaris, com més beneficis s'obtinguin, més gran serà l'import a pagar

Impost de la renda (IRPF)
Impuesto sociedades

Quina és la base imposable?

La base imposable és l’import de la renda assolida en el període impositiu, minorada per la compensació de bases imposables negatives de períodes impositius anteriors. La base imposable es pot establir per 3 mètodes diferents: estimació directa, estimació objectiva i estimació indirecta. Visita’ns i t’explicarem detalladament cada un dels 3 mètodes de determinació i quin és el procés de determinació de la base imposable de l’IS amb cada un d’aquests mètodes

Impuesto sociedades

Quin és el període impositiu i la meritació

 • El període impositiu coincideix amb l’exercici econòmic de l’entitat, no podent ser superior de 12 mesos
 • La meritació és l’últim dia del període impositiu

A Gesticonta ens encarregarem de tots els tràmits relacionats sobre aquest impost: la seva presentació i el seu pagament