Donar d’alta un treballador

Si és el primer cop que contractes a un treballador, has de sol·licitar la inscripció de l'empresa a la seguretat social. A més a més si el treballador és la primera vegada que treballa, l'heu d'afiliar.

Posteriorment, s'ha d'informar al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
Per agilitzar el tràmit telemàtic és convenient disposar de certificat digital, tant de persona física com de la societat

Si no el teniu nosaltres el gestionem de forma immediata

Veure certificats digitals

Quines dades necessitarem?

  • DNI del treballador
  • Número d'afiliació
  • Data d'inici de l'activitat
  • Grup de cotització
  • Tipus de contracte i coeficient de jornada si és el cas

Si volem fer un canvi al contracte?

Disposem de 3 dies naturals per comunicar qualsevol modificació, tant de jornada, categoria professional o tipus de contracte, davant de la tresoreria general de la seguretat social

Si volem donar de baixa al treballador?

Disposem de 3 dies naturals per comunicar la baixa davant de la tresoreria general de la seguretat social

  • Baixa voluntària del treballador
  • Baixa per no superar el període de prova
  • Baixa per finalització de contracte
  • Baixa per acomiadament

Cada cas s’estudia en el seu context, tenint en compte els terminis de preavís per ambdues parts i les possibles indemnitzacions.

També es tramita la inscripció al SOC i la prestació d’atur, que li correspon al treballador.