Riscos laborals i danys derivats

S'entén com a risc laboral la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball, així com es consideren danys derivats del treball les malalties, patologies o lesions patides amb motiu o ocasió del treball

Principis de l’acció preventiva

 • Evitar els riscos
 • Avaluar els riscos que no es puguin evitar
 • Combatre els riscos en el seu origen
 • Adaptar el treball a la persona
 • Tindre en compte l'evolució de la tècnica
 • Substituir el perillós pel que comporta poc o cap perill
 • Planificar la prevenció
 • Adoptar mesures que anteposen la protecció col·lectiva a la individual
 • Donar les degudes instruccions als treballadors

Que fa la gestió preventiva?

 • Integrar les actuacions de prevenció de riscos laborals dins del sistema de gestió general de l'empresa, al mateix nivell que l'activitat productiva, de qualitat, mediambiental, comercial, etc.
 • Dissenyar i implantar un pla de prevenció, entès com un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals, com a instrument d'integració
 • Avaluar els riscos laborals que estan exposats els treballadors i planificar l'activitat preventiva que es deriva de l'avaluació, com a instruments essencials de disseny i implantació del pla de prevenció anterior
 • Formació i informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut laboral, perquè estiguin en condicions de conèixer els riscos a què estan exposats en el seu lloc de treball i poder combatre'ls, així com perquè puguin col·laborar amb l'empresari en la millora contínua
 • La consulta i participació dels treballadors en totes aquelles qüestions relacionades amb la seguretat i salut laboral en l'àmbit de l'empresa

Objectiu de la prevenció de riscos laborals

 • Disminució d'accidents, incidents i danys derivats del treball, així com les seves conseqüències humanes, econòmiques i legals
 • Llocs de treball segurs i saludables
 • Complir la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral i evitar les conseqüències legals dels seus incompliments

Des de Gesticonta, et gestionarem el contacte amb l'entitat més idònia per la realització de la prevenció de riscos laborals i revisions mèdiques