La llei concursal, es coneix com el Real Decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Concursal. Es tracta d’una llei que ha experimentat grans i profundes modificacions. El dret concursal es reivindica com un instrument fonamental per a la conservació del teixit empresarial i ocupacional

Tanmateix, la darrera reforma es destina a tractar de gestionar de manera extraordinària i urgent la situació dels processos concursal amb la finalització de l’estat d’alarma i la situació d’empreses afectades per la disminució o fi d’activitat motivada precisament per les conseqüències econòmiques generades per la crisi sanitària. Arran d’això, considerem que els professionals de Gesticonta treballem de forma àgil per donar una solució ràpida i eficaç en assumptes que comprenen situacions com les que abasta la citada llei

Què suposa el dret concursal i com a conseqüència, la Llei concursal?

El dret concursal es defineix com aquella rama del dret mercantil que té com a objectiu solucionar problemes d’insolvència entre creditors i deutors. D’aquesta manera si alguna persona jurídica es troba en situació econòmicament desfavorable, ha de consultar i buscar ajuda legal amb un expert en aquest àmbit jurídic. El finançament de deutes, plans de liquidació, fallida, concurs de creditors, són alguns dels procediments que tracta el professional concursal

La llei concursal té com a finalitat que tant deutors com creditors continuïn la seva tasca empresarial, establint les normes de procediment que s’han de seguir en un concurs de creditors coneixent els drets i deures de cada part

A qui afavoreix aquesta llei concursal?

La llei concursal protegeix als més dèbils, que són els treballadors. Ara bé, tant el deutor com creditor han de presentar una declaració. No obstant això, l’ajuda i assessorament legal és convenient per a les dues parts, tant pel que fa al deutor per donar solució a una situació d’insolvència com per al creditor de veure rebut el seu crèdit enfront del deutor

 • Si el document de declaració es presenta pel deutor, aquest ha de demostrar i justificar la seva incapacitat econòmica
 • Si el document de declaració es presenta pel creditor, aquest ha de demostrar els incompliments de pagament obligatoris i l’existència d’embargament per pagaments pendents

Què és un concurs de creditors?

És un procediment judicial que es porta a terme quan a una persona se li impossibilita el pagament dels deutes pendents. La finalitat és que l’empresa segueixi amb la seva activitat laboral. D’aquesta manera, comptar amb l’ajuda d’un advocat concursal és essencial per dur a terme tasques com les següents:

 • Redacció d’un informe sobre la situació de fallida de l’empresa i les causes que l’han portat a la insolvència
 • Gestionar i administrar les activitats econòmiques de l’insolvent per disminuir el seu deute
 • Tramitar el concurs de creditors davant els jutjats competents

Fases del concurs de creditors?

Les fases del concurs de creditors: del pre-concurs a la fi de la situació concursal són les següents:
 • Anàlisis sobre la factibilitat de declaració del concurs de creditors
 • Assessorament a empreses en situació d’insolvència i crisis empresarials
 • Assessorament pre-concursal, preparació de documentació comptable i societària, verificació del compliment dels requisits legals, negociació prèvia amb els creditors i conveni extra-concursals
  • Preparació de sol·licitud de la declaració de concurs voluntari i assistència lletrada en totes les fases de la seva tramitació
  • Defensa del deutor en sol·licituds de declaració de concurs de creditors necessaris
  • Defensa lletrada d’Administradors i directius davant accions declaratives de responsabilitat i secció de qualificació del concurs
  • Concurs de creditors de persones físiques davant situacions d’insolvència familiar
 • Fi de la situació concursal: amb conveni de creditors o liquidació

Quantes formes de concurs existeixen?

Existent dues formes de concurs, d’una banda, el concurs voluntari que sorgeix quan l’empresari no pot fer-se càrrec dels seus crèdits, per tant, ha de promoure el concurs en un termini de dos mesos presentant la documentació necessària, documentació que podem recopilar i presentar en Gesticonta de la manera més àgil i efectiva

D’altra banda, el concurs necessari o obligatori, que és que la llei autoritza als creditors sol·licitar el concurs quan el deutor no ho fa, per a això, s’haurà d’aportar una documentació semblant a la que presenta el deutor, tenint en compte que poden arribar a estipular les responsabilitats de l’administrador abans de declarar-se el concurs

Què podem fer per tu?

Creiem que la complexitat que suposa un procediment com aquest, per la qual cosa a Gesticonta donarem resposta a totes les qüestiones que puguin sorgir i tramitarem la tasca que sigui necessària, ja sigui l’elaboració d’un pla de liquidació, acords de re-finançament, acords extrajudicials de pagament, recopilar documentació indispensable per a la tramitació del concurs o qualsevol altra cosa que pugui donar solució a aquesta situació d’insolvència. Promoure a temps una declaració de concurs de creditors pot ser clau per la salvació de l’empresa i evitar la derivació de responsabilitats personals cap als administradors, per això els nostres assessors estan disposats a cercar una via eficaç per evitar aquestes situacions