Les reclamacions de caràcter laboral són moltes, algunes d’elles s’inclouen en demandes laborals per acomiadament, per hores extres, per classificació de categoria professional, entre d’altres. No obstant això, una de les més freqüents és la reclamació de quantitat laboral. Observareu a continuació un seguit de preguntes i respostes les quals poden donar-vos unes nocions bàsiques, així i tot, comptar amb l’ajuda d’un professional expert en matèria laboral resulta convenient, per la qual cosa en Gesticonta comptem amb un equip amb àmplia experiència en matèria de reclamacions de quantitat que l’assessoraran i guiaran en tot moment, tenint en compte les seves necessitats concretes

Què és i què implica la reclamació de quantitat laboral?

La reclamació de quantitat laboral consisteix en una demanda judicial en la qual es detalla l’import del deute i s’acredita la relació contractual i laboral entre el treballador i l’empresari

Implica l’exigència per part del treballador del pagament d’una quantitat econòmica que l’empresa no li ha fet efectiva, quantitat que se li deu al treballador

On es regula la reclamació de quantitat laboral?

El dret a realitzar una reclamació de quantitat es desglossa amb l’apartat primer de l’article 5 de la Llei d’enjudiciament civil a través del qual es pot sol·licitar la tutela jurisdiccional. Al seu torn, l’apartat tercer de l’article 29 de l’Estatut dels Treballadors facilitat la possibilitat de reclamar certa quantitat a l’empresa per la qual s’està desenvolupant una activitat juntament amb l’interès legal

En què consisteix una reclamació de quantitat laboral?

S’obliga a l’òrgan judicial a dictar el deure del demandat perquè compleixi amb el que se li reclama

Quins requisits es necessiten per fer una reclamació de quantitat?

Per començar el procediment de reclamació, és necessari atendre amb el que estableix l’article 1089 del Codi civil, del qual s’extreu que es necessita una obligació de pagar una determinada quantitat i, que aquesta tingui origen en la llei, contracte, quasi-contracte o en acte o omissió il·lícita

Quin tipus d’interès o interessos podria generar una reclamació de quantitat?

La reclamació de quantitat al·ludeix a la sol·licitud d’un pagament que s’havia d’efectuar, de manera que el transcurs del temps sense abonar aquesta quantitat, pot generar interessos, podent ser aquests de diferent naturalesa:

 • Interessos remuneratoris: retributius o compensatoris
 • Interessos moratoris
 • Interessos de mora processal, sancionadors o punitius

Classificació de les reclamacions de quantitat

Les reclamacions de quantitat poden distingir-se atenent al seu objecte, és a dir, que poden ser:

 • Obligacions pecuniàries derivades d’un contracte
 • Obligacions derivades d’algun acte que hagués responsabilitat civil contractual

Quin és el procediment per a reclamar una quantitat laboral?

Abans de recórrer a la via judicial contra l’empresa per reclamar salaris impagats s’ha d’intentar arribar a un acord o conciliació. Doncs bé, el procediment es divideix en dues fases:
Reclamació extrajudicial de quantitat. Conciliació
 • Per iniciar el tràmit del procés de reclamació de quantitat, primerament s’ha de presentar una papereta de conciliació
 • Per a la seva presentació, no és necessari fer-ho a través d’advocat, ara bé, és recomanable comptar ja amb l’assessorament d’un advocat per evitar errors. Això és degut al fet que, aquells aspectes omesos en la papereta de conciliació no podran ser utilitzats en cas d’arribar a plet davant els jutjats. A la papereta es pot reclamar els salaris impagats més el 10% d’interessos moratoris
 • La papereta té com a finalitat intentar aconseguir un acord entre el treballador i l’empresa per evitar demandes judicials
 • Presentada la papereta es celebrarà l’acte de conciliació, el qual pot finalitzar amb: avinença, sense avinença, incompareixença del treballador o intentada sense efectes. Si el resultat és sense avinença o intentada sense efectes, s’ha de presentar el procediment corresponent davant els jutjats socials competents
Reclamació judicial de quantitat

Aquesta reclamació es pot realitzar a través dels següents procediments judicials:

 • Procés monitori:
  • Han de concórrer les següents circumstàncies:
   • Que la quantitat reclamada en total no sigui superior a 6.000 euros
   • Que l’empresari no es trobi en situació de concurs de creditors
   • Que la quantitat reclamada sigui exigible, vençuda, de quantia determinada i derivi d’una relació laboral amb l’empresari
  • Es presenta amb una petició inicial a través d’un formulari que és facilitat davant el jutjat social que sigui competent
  • No és necessària l’assistència d’advocat ni procurador, però t’aconsellem que demanis assessorament d’un professional expert en matèria laboral
  • El formulari ha d’anar acompanyat d’un contracte laboral, un informe de vida laboral i les nòmines impagades per l’empresa
  • Si el jutjat admet la petició inicial, l’empresari disposa de dues opcions: pagar en un màxim de 10 dies o oposar-se a la petició inicial, que en aquest cas el jutjat donarà al sol·licitant 4 dies hàbils per presentar demanda de procés ordinari
 • Procés ordinari:
  • Es requereix que la quantitat sigui superior a 6.000 euros, o bé que l’empresari es negui a pagar els salaris deguts en el procés monitori. Si la quantia és superior als 6.000 euros es tramita directament davant procés ordinari
  • Admesa la demanda, es cita al treballador i empresari per una conciliació
  • Si la conciliació acaba amb acord, es dicta resolució judicial de l’acord, en cas contrari, es celebrarà el judici i la pràctica de proves

Quin és el termini per tramitar la reclamació de quantitat?

El termini de reclamació prescriu al cap d’un any, i pot incloure la sol·licitud el 10% del salari de l’últim any natural en concepte d’interessos

Extinció de la relació laboral

Aquest procés suposa la sol·licitud de l’extinció del contracte laboral en cas d’impagaments o retards continuats en l’abonament del salari pactat. Si el jutge estima la demanda, es tindrà dret a una indemnització equivalent a la que es percep en cas d’acomiadament improcedent

Què implica la intervenció del Fons de Garantia Salarial (FOGASA)?

Els salaris i les pagues extraordinàries pendents de pagament a causa de la insolvència o el concurs de l'empresa. Hi ha un import màxim que correspon al doble SMI, el salari mínim interprofessional

Que ofereix doncs FOGASA?

 • Els salaris i les pagues extraordinàries pendents de pagament a causa de la insolvència o el concurs de l'empresa. Hi ha un import màxim que correspon al doble SMI, el salari mínim interprofessional
 • Les indemnitzacions pendents de pagar per l’empresa per conseqüència d’un acomiadament improcedent, extinció del contracte per causa justa per part del treballador, extinció dels contractes temporals o de durada determinada, indemnitzacions per extinció col·lectives

A Gesticonta oferim un tracte personalitzat i proper a tots els nostres clients, escoltant les seves necessitats i posant al seu abast el nostre coneixement i la nostra experiència. Treballem amb total compromís, ètica i confidencialitat