Es tracta d’un mitjà d’impugnació d’actes administratius que té per objectiu revisar la legalitat dels actes d’aplicació de caràcter tributari. És un recurs administratiu de naturalesa revisora que es resol per òrgans especialitzats

Les seves resolucions esgoten la via administrativa i es configura com un pas previ i obligatori a la interposició del recurs contenciós-administratiu

Qui pot sol·licitar la reclamació d'actes económico-administratives?

Qualsevol interessat que vulgui recórrer actes administratius de caràcter tributari dictats per administracions públiques dels quals n’ha resultat perjudicat

Quins són els actes que es poden recórrer?

  • Amb caràcter general: Els actes que provisionalment o definitivament reconeguin un dret o declarin una obligació o un deure i els actes de tràmit que decideixin, directament o indirectament, el fons de l’assumpte o posin terme al procediment
  • Concretament, respecte a l’Agència Tributària de Catalunya, en són molts els actes reclamables, com les liquidacions provisionals o definitives, les resolucions expresses o presumptes derivades d’una sol·licitud de rectificació d’una autoliquidació o d’una comunicació de dades, les comprovacions de valor de rendes, productes, béns, drets i despeses, així com els actes de fixació de valors, rendiments i bases, quan la normativa tributària ho estableixi els actes que deneguin o reconeguin exempcions, beneficis o incentius fiscals, entre d’altres
  • Així mateix, són reclamables actes que imposen sancions

Visita’ns i t’explicarem detalladament tots i cada un dels actes que es poden recórrer i la seva respectiva tramitació

Contingut de l’escrit d’interposició de la reclamació económico-administrativa

L’escrit d’interposició, ha de contenir un seguit de dades que a continuació les detallem, i si resulta convenient oferim els nostres serveis per a realitzar la recopilació de tota la informació necessària de manera adequada i completa, així com la preparació de l’escrit amb l’exposició dels fonaments fàctics i jurídics pertinents en fonamentar i recolzar la seva impugnació i amb la respectiva aportació dels documents acreditatius i probatoris

  • Identificació de l’interessat o reclamant, i en el seu cas, del seu representant legal, el qual haurà d’aportar document on acrediti la representació
  • Identificació del mitjà electrònic, o en defecte seu, lloc físic que desitja rebre les notificacions
  • Acte o actuació contra la qual es reclama
  • Tribunal davant el qual s’interposa la reclamació

Quin és el procediment i la seva tramitació?

El procediment económico-administratiu consisteix en tres fases: iniciació, instrucció i terminació. La primera fase s’inicia mitjançant l’escrit de l’interessat presentat davant l’òrgan que va dictar l’acte, identificant l’acte impugnat, el tribunal al qual es dirigeix i la identificació del domicili de l’interessat. La segona fase contempla la posada de manifest de l’expedient i del tràmit d’al·legacions. La tercera i última fase, pot ser per caducitat del tràmit, per renúncia, desistiment o per resolució

La tramitació pot ser presencialment o bé telemàticament. Tanmateix, la nostra assessoria jurídica disposa de les vies més adequades per a la tramitació de l’escrit, tant pel que fa a la seva redacció, presentació, i el posterior tràmit d’al·legacions. Per qualsevol consulta, quedem a la vostra disposició

Quins són els terminis?

El termini per a la interposició d’aquesta reclamació és d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació de l’acte objecte de recurs o de l’endemà del dia en què es produeixin els efectes del silenci administratiu

Continues tenint dubtes sobre la reclamació económico-administrativa?

A Gesticonta, disposem dels professionals adequats per a la tramitació de tot el procediment. Si l’explicació que us hem ofert, no ha resultat suficient, us convidem a realitzar una consulta específica i si ho considereu oportú tramitarem de forma completa la reclamació económico-administrativa. Per al cas que el procediment finalitzi, s’esgotarà la via administrativa, no obstant això, acudirem a la via contenciós-administrativa si l’interessat ho desitja. Tanmateix, per acudir a aquesta via és preceptiva la interposició de l’escrit en via administrativa