Motius d'una inspecció

  • Plans d'inspecció anuals (aleatòriament)
  • Demanar la devolució del IVA
  • Discrepàncies entre les declaracions anuals i les trimestrals
  • Tindre una societat inactiva sense procedir a la seva baixa
  • Haver rebut algun tipus de subvenció
  • Operacions intracomunitàries
  • Entre d’altres

Si realitzem l'activitat en el domicili habitual, pot entrar l'inspector?

Per poder fer-ho necessitaria una ordre judicial
El domicili habitual és inviolable segons la constitució

I si la nostra activitat és dur a terme en unes oficines, magatzem, etc.?

En primer lloc, l'inspector sol pot dur a terme un procés d'aquest tipus si disposa d'una autorització escrita del delegat d'hisenda

L'inspector sol podrà accedir a les instal·lacions amb el permís del titular del negoci o algun apoderat. El procés sol es podrà dur a terme en horari comercial

Recordar que la negativa a no donar la documentació requerida amb transcendència tributària, o la mateixa obstrucció a la investigació pot ser sancionat

Poden els inspectors endur-se còpies del disc dur de l'ordinador?

En principi si, sempre que existeixi transcendència tributària. Si tenim carpetes amb expedients personals, com poden ser mèdics, o altres sense transcendència tributària aleshores solament poden fer còpia de les carpetes amb dades tributàries

En primer lloc, el més important és mantenir un ordre amb tot el que fa referència a la fiscalitat. Haurem de disposar de tota la documentació que ens demanen, bé siguin llibres comptables, com el llibre diari, llibre d'iva, llibres de béns inversió, així com totes les factures que fan referència en aquests llibres.

Hem de tindre clar, després de fer una avaluació fiscal, quin son els nostres punts forts i on podem tindre els factors de risc. Per exemple, factures deduïdes que no les tenim, deducció de liberalitats i no fer ajust a l'impost de societats, ingressos no declarats..., despeses no correlacionades amb els ingressos...

El més important és mostrar-nos amb una posició col·laborativa durant tot el procés, i mantenir la coherència amb tot els que ens pregunta, no donar peu a contradiccions

Un altre tema rellevant és revisar molt bé les actes o diligencies que s'hauran de signar durant el procés.

Com es pot comprovar tot aquest afer és molt complex, per tant, la primera cosa a tindre en compte és disposar d'un professional que ens ajudi amb el dia a dia del negoci, d'aquesta manera si això es fa correctament, ja tindrem molt de guanyat per endavant

Des de Gesticonta, et podem guiar amb el seu dia a dia, deixi'ns que ens coneguem i l'hi farem tot aquest acompanyament