Qui té l'obligació de dipositar el comptes?

Tenen l'obligació de presentar els comptes en el Registre Mercantil les societats anònimes, societats limitades, les societats estrangeres amb sucursal a Espanya i les de garantia recíproca

Quins documents haig de presentar en el Dipòsit de Comptes Anuals?

Entre la documentació que s'haurà de presentar trobem la següent:
  • Instància de presentació dels comptes
  • Fulla de dades identificatives del titular
  • Certificat de l'acta de l'acord d'aprovació dels comptes
  • Balanç de situació
  • Compte de pèrdues i guanys
  • Memòria
  • Informe de declaració mediambiental
  • Estat de canvis del patrimoni net
  • Informe de gestió i informe d'auditors
  • Informe d'accions / participacions pròpies

Amb què et podem ajudar?

El contingut dels comptes anuals contempla tots els detalls econòmics que ha obtingut la teva empresa durant aquest exercici fiscal

Des de Gesticonta, dipositarem anualment els comptes de l'empresa en el Registre on la societat tingui el seu domicili social , sempre després d'aquesta reunir-se en junta de socis per aprovar-les, tot això succeeix dins el període dels sis mesos següents al tancament de l'exercici social de la societat i es procedeix a efectuar el dipòsit dels comptes dins dels trenta dies següents

Què succeeix si no es dipositen els comptes anuals?

Les sancions van des de 1.202 € a 60.000 €, podent ser de 300.000 € en societats amb facturació superior a 600.000 €

La no presentació dels comptes anuals comportarien el tancament de la fulla registral, i no es podrà inscriure cap document al Registre

Es podrà derivar responsabilitats per als administradors pels danys i perjudicis causats