Vols contractar un empleat per la teva llar?

S'inclouen en el règim d'empleats de la llar, a tots els treballadors, sigui quin sigui el seu sexe, i que compleixin els requisits següents:
 • Ser major de 16 anys
 • Que prestin serveis exclusivament domèstics per a un o diversos titulars de la llar familiar, o a un grup de persones, que sense constituir una família, convisquin a la mateixa llar amb caràcter familiar
 • Que aquests serveis es prestin a la casa on habiti el titular de la llar familiar i les altres persones que componen la llar
 • Que percebi per aquest servei un sou o remuneració de la classe que sigui

Quins tràmits he de fer per donar d’alta un empleat de la llar?

 • La sol·licitud d’alta s’ha de presentar a l’inici de l’activitat laboral, juntament amb el contracte de treball
 • El contracte ha d’incloure: salari, durada, jornada, distribució del temps de presència, vacances, prestacions de la Seguretat Social, sistema de retribució i règim de pernoctacions
 • Si és la primera vegada que es contracta un empleat de la llar cal presentar també l’imprès de sol·licitud de codi de cotització. Es tracta d’un codi que us identifica com a empresaris i que heu de demanar només en cas de no disposar del codi
 • La sol·licitud de baixa i variacions de dades es presentaran dins el termini dels 3 dies naturals següents al del cessament a la feina o d'aquell en què la variació es produeixi

Quant em costarà la seguretat social?

 • El responsable de l’ingrés de les quotes és l’ocupador
 • El procediment d’ingrés de quotes s’ha de fer mitjançant domiciliació bancària
 • L'ingrés de les quotes es farà durant el mes següent

Les bases de cotització per contingències comunes seran les determinades a l'escala següent en funció de la retribució

Hi ha algun incentiu?

Reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes

Seran beneficiaris d'aquesta reducció els ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta al Règim General a un empleat de llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no hagi figurat en alta al Règim especial d'empleats de la llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins del període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre del 2011

Aquesta reducció de quotes s'ampliarà amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses sempre que els empleats de la llar prestin serveis que consisteixin exclusivament en la cura o atenció dels membres de la família nombrosa o dels que convisquin al seu domicili

Nòmina i salari

Cada mes s’ha de lliurar al treballador un rebut del salari en els termes acordats

Per a un treballador per hora remunerat, el cost mínim per hora serà de 7,54 euros/h en què sigui remunerat per tots els conceptes

Per a la resta: el sou brut es reparteix normalment en 12 pagues prorratejant les pagues extres o en 14 pagues

El mínim a pagar sempre és el que s’estableix conforme al SMI, que està en 965€ bruts mensuals

Quina jornada pot treballar?

 • Màxim de 40 hores de treball efectiu, sens perjudici dels horaris d’assistència, a disposició de l’empresari, que es podran acordar entre les parts
 • Entre el final d’un dia i l’inici del següent, s’haurà de mediar una resta mínima de dotze hores, i es podrà reduir a deu en el cas de l’empleat intern de la llar, i la resta es fa fins a dotze hores en períodes de fins a quatre setmanes
 • L’empleat de la casa tindrà almenys dues hores al dia per als àpats principals. Aquesta vegada no compta com a temps de treball, sinó com a descans
 • El període de descans anual serà de trenta dies naturals que es podran dividir en dos o més períodes, encara que almenys un d’ells serà de quinze dies consecutius. En el cas d’un pacte sobre el període de vacances, es podran fixar quinze dies per part de l’empresari, segons les necessitats familiars i la resta seran escollits lliurement per l’empleat. Aquestes dates s’han de conèixer amb dos mesos d’antelació a l’inici
 • Durant el període o períodes de vacances, l’empleat de la llar no estarà obligat a residir a la casa familiar o en el lloc on es mogui la família o qualsevol dels seus membres

Baixa per malaltia i accident laboral

Baixa per malaltia
 • El subsidi per incapacitat temporal en cas de malaltia comuna o accident no laboral s'abonarà a partir del novè dia de la baixa, estant a càrrec de l'ocupador l'abonament de la prestació des del dia quart al vuitè, ambdós inclusivament
 • El pagament del subsidi per incapacitat temporal l'efectua directament l'Entitat a la qual correspongui la seva gestió, i no n'ha de procedir el pagament delegat
 • L'acció protectora en aquest sistema especial no comprèn la corresponent a la prestació per desocupació
Baixa per accident laboral
 • Té dret a la baixa, el subsidi és el 75% de la base reguladora i es cobra des de l’endemà a la baixa

Puc contractar una persona sense papers?

No, abans de donar-la d’alta a la Seguretat Social i fer-li un contracte de treball ha de regularitzar la seva situació. En el moment que disposi d’una resolució favorable de l’Oficina d’Estrangeria, podrà donar-se d’alta a la Seguretat Social

Si només disposa d’una autorització de residència, ha de sol·licitar una autorització de treball. És un tràmit que es realitza a la Sub-direcció General d’Autoritzacions de Treball (Generalitat de Catalunya)

Com la puc donar de baixa?

La comunicació de l’extinció de la relació laboral, si la prestació de serveis ha superat un any, ha de ser de 20 dies. Si la prestació de serveis és inferior a un any, l’avís és de 7 dies

Com que es tracta d’una relació de confiança que es desenvolupa en l’àmbit personal i familiar no cal que se n’especifiquin els motius. És per aquesta raó que existeix la figura del desistiment

L’ocupador pot substituir el preavís per una indemnització equivalent. Si l’ocupador incompleix en la forma escrita o bé no posa a disposició del treballador una indemnització, s’entén que l’ocupador ha optat per l’acomiadament i no pel desistiment

En el cas que l’ocupador no compleixi correctament amb el desistiment i s’opti per l’acomiadament, hi ha la possibilitat de demandes i de judicis laborals, amb l’eventualitat d’haver de pagar indemnitzacions d’un valor superior

Eviti riscos i guanyi en tranquil·litat

Actualment existeixen molts ocupadors que no tenen la certesa de com han de pagar als seus empleats de llar