Quins són els subjectes passius d’aquest impost?

Són subjectes passius de l’impost de patrimoni les persones físiques

Amb caràcter general, tributen per l’obligació personal les persones físiques que tenen residència habitual al territori espanyol, que han de declarar el conjunt de béns i drets de contingut econòmic dels quals són titulars a 31 de desembre

Què es pot deduir?

Les càrregues i gravàmens de naturalesa real que disminueixin el valor dels béns i drets respectius i els deutes i obligacions personals de què hagi de respondre el declarant

Tributen per obligació real les persones que no tenen la seva residència habitual al territori espanyol, però que són titulars de béns i drets que estan situats en el territori a 31 de desembre

Què es pot deduir?

Les càrregues i els gravàmens de naturalesa real que afectin aquests béns o drets, com també els deutes per capitals que s’han invertit

Quina és la base imposable?

Es constitueix per l’impost del valor del patrimoni net del contribuent, és a dir, la diferència entre l’import del patrimoni brut i els deutes deduïbles

Quina és la base liquidable?

Per determinar la base liquidable dels subjectes passius residents a Catalunya, la base imposable s’ha de reduir en 500.000 euros, que és l’import del mínim exempt de tributació

Quins són els deutes deduïbles?

Es consideren deutes deduïbles aquelles càrregues i gravàmens de naturalesa real que van disminuir el valor dels béns o drets i els deutes i obligacions personals que ha de respondre el subjecte passiu

Quins béns i drets s'inclouen en la declaració?

S'han d'incloure en la declaració de patrimoni els béns següents:

 • Béns immobles
 • Dipòsits
 • Accions
 • Assegurances de vida
 • Joies, pells de caràcter sumptuari, vehicles de més de 125cc, embarcacions i aeronaus
 • Objectes d'art o antiguitats
 • Drets reals i concessions administratives
 • Drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial

A quant ascendeix l'Impost de Patrimoni?

L'Impost sobre el Patrimoni s'aplica en tot el territori nacional, sense perjudici dels règims tributaris forals de concert i conveni econòmic vigents als territoris històrics del País Basc i de la Comunitat Foral de Navarra, respectivament, i del que disposen els tractats o convenis internacionals que hagin passat a formar part de l'ordenament intern.

Com és un tribut transferit, la quantitat exacta a pagar depèn de cada comunitat autònoma

 • Andalusia, Cantàbria i Galícia, del 0,24% al 3,03%
 • Astúries del 0,22% al 3%
 • Balears del 0,28% al 3,45%
 • Catalunya del 0,21% al 2,75%
 • Extremadura del 0,3% al 3,75%
 • Múrcia del 0,24% al 3%
 • València del 0,25% al 3,12%
 • Madrid no paga quota. Està bonificada en un 100%