Quina quantia em pertoca?

La quantia es determina en funció de les aportacions efectuades pel treballador i per l'empresari, si es tracta de treballadors per compte d'altri, durant el període considerat a l'efecte de la base reguladora de la pensió de què es tracti

Modalitat de pensions

Dins de l'acció protectora del Règim General i dels Règims Especials de la Seguretat Social, amb les excepcions que en cada cas i per a cada modalitat s'indiquen en el respectiu règim especial, s'inclouen les pensions següents:

 • Jubilació: jubilació ordinària, jubilació anticipada pel fet de tenir la condició de mutualista, jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista, jubilació anticipada derivada del cessament no voluntari en el treball, jubilació anticipada per voluntat del treballador, jubilació anticipada per reducció de l'edat mínima a causa de la realització d'activitats penoses, tòxiques i insalubres, jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat, jubilació parcial, jubilació flexible i jubilació especial als 64 anys
 • Incapacitat permanent: total, absoluta i gran invalidesa
 • Defunció: viduïtat, orfandat i a favor de familiars

Dins l'acció protectora de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa (SOVI) s'inclouen les pensions de:

 • Vellesa
 • Invalidesa
 • Viduïtat

Compatibilitats / incompatibilitats:

De pensions entre si:

Les pensions d'un mateix règim són incompatibles entre si quan coincideixen en un mateix beneficiari, a no ser que, legalment o reglamentària, es disposi el contrari. En cas d'incompatibilitat, qui tingués dret a dues o més pensions, n'optarà per una. S'exceptua del principi d'incompatibilitat la pensió de viduïtat.
La incompatibilitat no regeix entre pensions atorgades per règims diferents

De pensions i feina:

De la pensió de jubilació: ordinària, parcial, flexible, anticipada per tenir la condició de mutualista, anticipada sense tenir la condició de mutualista

 • De la pensió d'incapacitat permanent parcial
 • De la pensió d'incapacitat permanent total
 • De la pensió d'incapacitat permanent absoluta
 • De la pensió de gran invalidesa
 • De la pensió de viduïtat
 • De la pensió d'orfandat
 • De la pensió a favor de familiars