Estàs obligat a tenir un registre retributiu?

Totes les empreses han de tenir un registre retributiu de la seva plantilla, incloent-hi el personal directiu i els alts càrrecs

Què inclou el registre retributiu?

Inclou els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’un valor igual, de tal manera que les persones treballadores hi puguin accedir, mitjançant la representació legal de les persones treballadores de l’empresa

El registre retributiu ha d’incloure, convenientment desglossats per sexe, la mitjana aritmètica i la mediana del que es percep realment en concepte de salaris, complements salarials i percepcions extrasalarials en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable. Al seu torn, aquesta informació ha d’estar desagregada atenent la naturalesa de la retribució, especificant de manera diferenciada cada percepció

El període temporal de referència és, amb caràcter general, l’any natural, sens perjudici de les modificacions que siguin necessàries en cas d’alteració substancial de qualsevol dels elements que integren el registre

Qui podrà accedir al registre retributiu?

Les empreses que disposin de representació legal de les persones treballadores (en endavant, RLT) han de facilitar l’accés al registre a les persones treballadores mitjançant aquesta representació

L’RLT té dret a conèixer-ne el contingut íntegre que estableixen els articles 5.2 i 6 del Reial decret 902/2020, com a mínim, un cop l’any (any natural). Quant a l’elaboració del registre retributiu, caldrà consultar com fer-la a l’RLT deu dies abans de dur-la a terme i, en el supòsit que es modifiqui, cada període natural

En cas que no hi hagi RLT i una a persona treballadora sol·liciti accedir a la informació del registre, l’empresa ha de facilitar les diferències percentuals que hi hagi en les retribucions amitjanades de dones i homes, que també han d’estar desagregades atenent la naturalesa de la retribució i el sistema de classificació professional aplicable