Què són els certificats cadastrals?

Són documents oficials acreditatius de les dades que estan recollides en la base de dades del cadastre

Certificacions cadastrals existeixen

Existeixen diferents tipus de certificacions cadastrals:

 • Les certificacions cadastrals literals, les quals contenen dades alfanumèriques sobre els béns immobles
 • Les certificacions cadastrals descriptives i gràfiques, que contenen les dades bàsiques de caràcter físic, jurídic i econòmics del bé immoble al qual es refereix i també la seva representació gràfica

Què podem tramitar davant el cadastre?

Es poden realitzar diferents tràmits davant cadastre, essent alguns dels exemples, els següents:

 • Declaració d’alteració cadastral dels béns immobles: Model 900D
 • Sol·licitud de baixa del titular cadastral
 • Recurs de reposició contra un acte administratiu de la D.G. del Cadastre
 • Recurs d’alçada
 • Etc.

Què suposa l’Ordre HAC/1293/2018, que va entrar en vigor el desembre del 2018?

Mitjançant aquesta ordre es va aprovar el model de declaració cadastral 900D que integra els models de declaració 901, 902, 903, 904, havent de realitzar-se a través del mateix, la declaració de fets, actes o negocis que afecten els béns immobles urbans, rústics i de característiques especials

Què eren els models 901, 902, 903, 904?

Es poden realitzar diferents tràmits davant cadastre, essent alguns dels exemples, els següents:

 • El model 901N: declaració cadastral per alteració de la titularitat i per variació de la quota de participació en béns immobles
 • El model 902N: declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació.
 • El model 903N: declaració cadastral per agregació, agrupació, segregació o divisió
 • El model 904N: declaració per canvi de classe de cultiu o aprofitament, canvi d’ús i demolició o esfondrament

Tots aquests models, actualment s’integren en un model de declaració d’alteració cadastral, el model 900D

Quin és el termini de presentació?

El termini de presentació és de dos mesos a partir de l’endemà a la data del fet, acte o negoci declarat

Quin és el termini de resolució?

El termini de resolució és de sis mesos.

Quins efectes es generen de la falta de resolució en termini?

Els efectes a falta de resolució seran desestimatoris

Que oferim a Gesticonta?

Presentarem el model 900D i qualsevol altra presentació telemàtica de declaracions cadastrals per aconseguir que els procediments es tramitin de forma preferent i a través de mitjans telemàtics. Oferim assessoria per a totes les declaracions cadastrals d’alteració de béns i immobles, i et facilitem la possibilitat de declarar a la vegada diferents alteracions de diferents tipus. Aquestes alteracions poden ser canvis de titularitat, canvi d’ús de finques i locals, altes i baixes d’immobles/parcel·les i agregacions o segregacions del parcel·lari. Consulta’ns