Declaració de l’IVA

Entre les obligacions de les empreses i autònoms està fer la declaració trimestral d'autoliquidacions de l'IVA, el model 303.
El model 303, s'utilitza per al pagament fraccionat de l' IVA a Hisenda i s'ha de pagar la diferència entre l'IVA repercutit en les teves factures de vendes i l'IVA suportat en les teves factures de despeses

On s’aplica?

L'IVA s'aplica en el territori peninsular espanyol i les Illes Balears, amb inclusió de les illes adjacents, el mar territorial fins al límit de 12 milles nàutiques i l'espai aeri corresponent a tots aquests territoris. S'exclouen de l'àmbit de l'impost l'Arxipèlag Canari, i Ceuta i Melilla

Que grava l’IVA?

Les operacions interiors: entregues de béns i prestacions de serveis efectuades per empresaris o professionals amb relació a les operacions del territori espanyol, sense comptar les Illes Canàries, Ceuta i Melilla que no tenen IVA

Les operacions internacionals: com les adquisicions intra-comunitàries de béns i la importació de béns, qualsevol que sigui la finalitat a què es destinin i la condició de l’importador

Puc deduir-me l’IVA?

En general, tenim la possibilitat de deduir-nos l'IVA de totes aquelles despeses que estiguin directament relacionats amb la nostra activitat
  • Despeses de gestoria i assessoria
  • Congressos i formacions
  • Vehicles
  • Despeses de manutenció
  • Despeses de subministrament
  • Etc.

Quan es retorna l'IVA?

Es retorna a final d'any, com si fos una declaració de la renda. A més, està directament relacionat amb la diferència que hem indicat anteriorment entre l'impost repercutit i suportat