Els incompliments de contractes poden ser de molts tipus. Poden ser incompliments de contractes bancaris, de contractes laborals, d’un contracte de compravenda, entre d’altres. També trobem incompliments en contracte laborals per situacions com l’impagament de nòmines, incorporació de treballador a través d’un contracte en frau de llei, etc. D’entrada convé analitzar que significa el precepte d’incompliment

S’entén per incompliment, com aquell error durant l’execució o de correcta execució d’una obligació contractual. S’ha d’estudiar el cas concret per valorar si l’incompliment ha estat realitzat per part del deutor o del creditor, per la qual cosa, una correcta valoració del cas concret suposarà valorar el contingut de l’obligació que vindrà determinada en el propi contracte. Per això, realitzarem un estudi exhaustiu i personalitzat per assolir l’interès del client i l’èxit del procediment

Quins són els tipus d’incompliment?

L’incompliment del contracte pot esdevenir per falta de realització o la realització irregular, i dins d’aquest incompliment en sentit material trobem la mora del deutor, l’incompliment definitiu i el compliment defectuós

Quina és la imputació del compliment?

Perquè el deutor respongui de les conseqüències de l’incompliment és necessari que hi hagi un incompliment en sentit material i el jutge determinarà quin d’ells ho serà. Existeixen tres criteris d’imputació: el dol, la culpa i la responsabilitat objectiva

Quines són les accions per exigir el compliment d’un contracte?

L’incompliment de les obligacions té com a conseqüència que el creditor podrà exigir el compliment al deutor, i ho podrà fer a través del compliment forçós o mitjançant la resolució judicial, a més a més, si escau, podrà exigir la indemnització per danys i perjudicis ocasionats. No obstant això, a priori trobem una altra via, que és la via extrajudicial. Aquesta via permet una reclamació amistosa que permet a una de les parts exigir a l’altra el compliment de l’obligació que els uneix en virtut del contingut del contracte. Si considereu oportú, us assessoraríem per tramitar aquesta reclamació amistosa, i si s’escau, del procediment judicial necessari que permeti el compliment del contracte i la respectiva indemnització

En conclusió, és necessari reclamar tant el compliment del contracte, com els danys accessoris de l’incompliment del contracte. A més a més, també es pot sol·licitar la resolució del contracte i demanar els danys moratoris, d’acord amb el que estableix l’article 1224 del Codi Civil

Puc presentar una demanda per exigir el compliment del contracte?

En cas de no arribar a cap acord, serà necessari iniciar la via judicial que comença, de manera general, mitjançant la interposició d’una demanda amb la qual exigim que es compleixi el contracte i la respectiva indemnització, si s’escau

Procediment de reclamació judicial d’un incompliment de contracte

Existeixen dos tipus de procediments de reclamació judicial que es diferencien segons la quantia que es reclama, o bé, en la matèria sobre la qual tracta el contracte

  • Procediment de judici ordinari: reclamacions superiors a 6.000€
  • Procediment de judici verbal: reclamacions inferiors a 6.000€

Què podem fer per tu?

A Gesticonta els nostres serveis van destinats en establir una primera consulta amb el client. Recopilada tota la informació necessària estudiarem el cas. Estudiarem en quins incompliments s’han incorregut. Quin és el tipus de contracte del qual ha sorgit l’incompliment. Analitzarem quines vies de reclamacions conté cada tipus de contracte, és a dir, la matèria sobre la qual tracta el contracte, i si anem per la via de quantitat, tramitarem el procediment en judici ordinari o en cas contrari, pel procediment de judici verbal