Abonament anticipat de la deducció per maternitat

L'import de la deducció per maternitat per cada fill que atorgui dret a la mateixa no podrà superar cap de les dues quantitats que a continuació s'assenyalen:
 • 1.200 € anuals (100 € al mes per cada fill, per cada mes)
 • L'import de les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats meritades en cada període impositiu posterior al naixement, adopció o acolliment
Poden aplicar aquesta deducció:
 • Les dones amb fills menors de tres anys. (Si ambdós progenitors són del mateix sexe (dos homes adoptants, dues dones, una mare biològica i una altra adoptant o dues mares adoptants) els dos tindran dret a aplicar la deducció)
 • El pare o tutor quan la guarda i custòdia se li atribueixi de forma exclusiva

No pots aplicar aquesta deducció per maternitat:

 • Si cobres la prestació o subsidi d'atur
 • Si estàs en situació d'excedència voluntària
Els fills que donen dret a l'aplicació de la deducció són:
 • Els fills per naturalesa, des del mes del seu naixement fins al mes anterior a aquell en què compleixin els tres anys d'edat, ambdós inclusivament
 • Els fills adoptats i els menors vinculats al contribuent per acolliment, permanent o preadoptiu, o de delegació de guarda per a la convivència preadoptiva. La deducció es podrà practicar, amb independència de l'edat del menor, durant els tres anys següents a la data de la inscripció en el Registre Civil. Quan la inscripció no sigui necessària, la deducció es podrà practicar durant els tres anys posteriors a la data de la resolució judicial o administrativa que la declari
 • Els menors vinculats al contribuent per raó de tutela. El tutor tindrà dret a l'import de la deducció que correspongui
Pots sol·licitar l'abonament anticipat de l'import que correspongui a la deducció per maternitat sense incloure l'increment addicional per despeses de custòdia en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
Pots sol·licitar-nos l'abonament anticipat per cada un dels mesos en els quals:
Estiguis donat d'alta en la Seguretat Social o mutualitat i cotitzis els terminis mínims que t'indiquem:
 • Amb contracte a jornada completa, en alta almenys quinze dies de cada mes, en el Règim General o en els Règims Especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar
 • Amb contracte a temps parcial amb jornada de, almenys, el 50% de l'ordinària en l'empresa, en còmput mensual, en alta tot el mes si estàs en els règims anteriors
 • Per compte d'altri en alta en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social i que realitzin, almenys, deu jornades reals en l'esmentat període
 • En els restants Règims Especials de la Seguretat Social o mutualitats alternatives a la Seguretat Social, en alta durant quinze dies el mes
Presenta el model 140 per a:
 • Sol·licitar l'abonament anticipat (tant tu com els fills que incloguis a la sol·licitud haureu de tenir un NIF)
 • Comunicar variacions que afecten el cobrament anticipat o l'incompliment d'algun requisit necessari per a la percepció. El termini de presentació, en aquests casos, és de 15 dies naturals des que es produeixen aquestes situacions

Quan l'abonament anticipat que has rebut és més gran que l'import de la deducció a què tens dret hauràs de regularitzar aquesta situació:

 • Si estàs obligat a declarar, en la declaració d’ IRPF de l'exercici en el qual has percebut l'abonament indegut
 • Si no estàs obligat a declarar, serà l'Agència Tributària la que procedirà a efectuar la regularització que correspongui, ja que disposa de les dades necessàries

Increment deducció per maternitat per despeses de guarderia o centres d'educació

S'incrementa fins i tot en 1000 € addicionals la deducció per maternitat per cada fill per qui tinguis dret a la deducció si has pagat a l'exercici despeses de custòdia del fill menor de tres anys. Aquest import d'increment es consignarà en la declaració anual d’ IRPF si es compleixen els requisits establerts, però no es pot sol·licitar el seu abonament anticipat

Són despeses de custòdia les quantitats que paguis si son:
 • Pagades a guarderies o centres d'educació infantil autoritzats
 • Pagades pels següents conceptes
  • La preinscripció i matrícula de menors de 3 anys
  • L'assistència, en horari general i ampliat
  • L'alimentació
 • Que el seu abonament correspongui a despeses per mesos complets
 • Que no tinguin per a tu la consideració de rendiments del treball en espècie

En el període impositiu en què el fill menor compleixi tres anys, l'increment podrà resultar d'aplicació respecte de les despeses incorregudes posteriorment al compliment de l'esmentada edat fins al mes anterior a aquell en el qual pugui començar el segon cicle d'educació infantil

L'increment de la deducció no podrà superar per a cada fill menor de tres anys cap dels dos límits que a continuació s'assenyalen:
 • 1.000 € anuals
 • La menor de les següents quantitats:
  • Les cotitzacions i quotes totals a la Seguretat Social i Mutualitats de caràcter alternatiu meritades en cada període impositiu posteriorment al naixement, adopció, delegació de guarda per a la convivència preadoptiva o acolliment
  • L'import anual total de la despesa efectiva no subvencionada satisfeta en l'esmentat període a la guarderia o centre educatiu en relació amb aquest fill, sigui o no per mesos complets

A efectes de determinar l'import total de la despesa efectiva no subvencionada satisfeta, es considerarà tant l'import pagat per la mare com el satisfet per l'altre progenitor, adoptant, tutor o acollidor

Abonament anticipat per família nombrosa

Pots aplicar aquesta deducció:
 • Si ets ascendent o germà orfe de pare i mare, que sigui d'una família nombrosa
 • Si compleixes un o alguns dels següents requisits
  • Realitzes una activitat per compte propi o aliè pel qual estiguis donat d'alta en la Seguretat Social o Mutualitat
  • Perceps prestacions contributives i assistencials de protecció de l'atur
  • Perceps pensions abonades per la Seguretat Social o per Classes Passives

Podràs acreditar que formes part d'una família nombrosa amb el títol oficial de família nombrosa o per qualsevol medi de prova admissible en Dret. Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per ascendent amb dos fills separat o sense vincle matrimonial

L'import màxim és de 1.200 € anuals (100 € al mes) amb un increment del 100% per a famílies nombroses de categoria especial

A partir del 2018 per cadascun dels fills que formin part de la família nombrosa, que excedeixi del nombre mínim de fills exigit perquè l'esmentada família hagi adquirit la condició de família nombrosa de categoria general o especial, els imports anteriors es poden incrementar fins a 600 € anuals

Hi pot haver més d'una persona amb dret a la deducció per la mateixa família nombrosa. En aquest cas, l'import es prorratejarà entre totes, per parts iguals, tret que cediu el dret a una d'elles que serà la que percebi íntegrament l'import de la deducció
Ho pots sol·licitar:
 • Si treballes per compte propi o aliè per cada un dels mesos en què estiguis donat d'alta en la Seguretat Social o Mutualitat i cotitzis els següents terminis:
  • Amb contracte a jornada completa, en alta almenys quinze dies de cada mes, en el Règim General o en els Règims Especials de la Mineria del Carbó i dels Treballadors del Mar
  • Contracte a temps parcial amb jornada de, almenys, el 50% de l'ordinària en l'empresa, en còmput mensual, en alta tot el mes si estàs en els règims anteriors
  • Per compte d'altri en alta en el Règim Especial Agrari de la Seguretat Social i havent optat per bases diàries de cotització, almenys, deu jornades reals en l'esmentat període
  • En els restants Règims Especials de la Seguretat Social o mutualitats alternatives a la Seguretat Social, en alta durant quinze dies el mes
 • Si cobres una prestació contributiva i assistencial del sistema de protecció de l'atur o una pensió de la Seguretat Social o Classes Passives per cada un dels mesos en què la percebis

L'abonament anticipat el percebràs mensualment mitjançant transferència al compte indicat a la sol·licitud

En el cas de cessió del dret l'import el percebrà íntegrament a qui se li hagi cedit

Si l'abonament anticipat percebut és més gran que la deducció a què tens dret regularitza aquesta situació:
 • Si, estàs obligat a declarar en l’ IRPF de l'exercici que ho hagis percebut
 • Si no estàs obligat a declarar, presentant i ingressant amb el Model 122 les quantitats percebudes de més. Tens de termini des que ho perceps fins que finalitza el termini per presentar la declaració d’ IRPF d'aquest exercici

Si l'abonament anticipat percebut és menor que la deducció a què tens dret regularitza aquesta situació, tant si estàs obligat a declarar com si no ho estàs, en la declaració d’ IRPF de l'exercici en el qual ho hagis percebut

Des de Gesticonta, estudiarem la millor opció quant a possibles sol·licituds d’ajudes familiars segons la teva situació personal