Per què constituir una societat limitada?

 • El més important és la limitació de la responsabilitat del soci al capital aportat, evitant respondre amb el patrimoni particular davant dels deutes socials
 • El seu funcionament és molt més senzill que un altre tipus de societat
 • Els costos de constitució són baixos
 • Te un tipus fix del 25%, mentre que en IRPF, és variable en funció del nivell d'ingressos, a més benefici més tributació
 • En una societat els socis es poden fixar un salari i desgravar com a despesa, mentre que en IRPF com autònom no és possible

Característiques de la societat limitada

 • Pot ser unipersonal, o sigui formada per un sol soci
 • Capital social mínim de 3.000 €, en efectiu o aportacions en espècie, com poden ser ordinadors, mobiliari ...
 • El capital queda dividit en participacions
 • Constitució, amb escriptura pública, signada davant notari i inscrita al registre mercantil
 • Òrgan d'administració, poden ser administradors solidaris, mancomunats, únics

Obligacions mercantils i comptables d'una societat limitada

Els llibres comptables obligatoris en una societat limitada
El llibre d'inventaris
 • Balanç inicial
 • Un balanç de comprovació de sumes i saldos almenys trimestralment
 • Balanç final i un inventari d'existències
Els comptes anuals
 • Balanç de situació
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Estat de canvis en el patrimoni net
 • Estat de fluxos efectiu
 • La Memòria
Un llibre Diari
Un Llibre Major
Els llibres mercantils obligatoris en una societat limitada
Els llibres mercantils
 • Llibre d'Actes
 • Llibre registre de socis
 • Llibre de contractes, en segons quins casos com les societats unipersonals, amb els contractes entre soci i societat
La normativa fiscal també ens obliga a tenir:
Els llibres fiscals
 • Llibre de factures emeses
 • Llibre de factures rebudes
 • Llibre de béns d'inversió
 • Llibre d'operacions intracomunitàries, segons el cas

Conseqüències de no presentar els comptes anuals al Registre Mercantil

La més immediata és el tancament registral. Que vol dir exactament? Això voldrà dir la no inscripció al registre mercantil de qualsevol document, amb algunes excepcions com poden ser:

 • El cessament de qualsevol òrgan d'administració, liquidadors, etc
 • Revocació/renúncia de poders dels anteriors càrrecs
 • Dissolució de la societat i nomenament de liquidadors
 • Assentaments per autoritats judicials o administratives

Pot donar-se el cas que no es puguin aprovar els comptes i per la qual cosa no es presentin, però per poder evitar el tancament del registre, és pertinent presentar una certificació de l'òrgan d'administració fent constar aquest fet

Sancions per no presentar o presentar fora de termini els comptes al registre mercantil

L'import de la sanció podrà ser entre 1.200 i 60.000 € en societats amb un volum de facturació menor de 6.000.000 €. Si la xifra de facturació és superior, poden arribar fins a 300.000 €

Obligacions d'una societat inactiva

En l'última llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va deixar totes aquestes societats inactives, o com diuen ells, societats fantasma, en una postura molt incòmoda. Les societats inactives no podran fer inscripcions en qualsevol registre públic

També encara que la societat estigui inactiva tindran l'obligació de presentar l'impost de societats, la no presentació significarà l'obertura d'expedient sancionador per part d'hisenda. Si la societat està inactiva més d'un any, suposarà que està en causa de dissolució, i si com a administrador no es convoca la junta general, pot incórrer en els deutes socials a partir d'aquell moment

Per la qual cosa nosaltres recomanem la dissolució i liquidació d'aquesta. Encara que a curt termini surti més car, a la llarga es pot estalviar un munt de problemes

Es pot arribar a aconseguir l'obertura de la fulla registral?

La resposta és SI

Si el motiu del tancament va ser a causa de la no presentació dels comptes anuals, s'haurà de dipositar dels tres últims exercicis, més l'exercici en curs que es pretén dipositar. I si el tancament del registre és per motiu de la baixa de l'índex d'entitats? Aleshores s'haurà de veure quin va ser el motiu, normalment per la falta de presentació de l'impost de societats, per la qual cosa amb la presentació dels exercicis pendents no prescrits

Tal com es pot constatar, les obligacions tant fiscals, com comptables són variades i totes amb la seva problemàtica i amb possibilitat de sancions econòmiques, per això nosaltres podem estar treballant pel compliment de tota aquesta normativa contínuament canviant. Deixis guiar, farem el seguiment de totes les obligacions fiscals i mercantils. Amb nosaltres podrà estar tranquil i vetllarem en tot moment els seus interessos