L’empresari té l’obligació de retenir a compte de l’IRPF l’import corresponent segons el qual estableix la normativa tributària vigent, i també li suposa a l’empresa l’ingrés de les retencions en temps i forma a l’Agència Estatal d’Administració Tributària

És a dir, la persona pagadora és la persona obligada a retenir a compte de l’IRPF i ingressar la retenció. I, en aquest sentit, l’obligació de practicar retenció neix quan es paguen les rendes objecte de retenció

 • Cal partir del càlcul de la base computable a efectes de l’IRPF, tenint en compte les remuneracions que computen i les que no computen a aquest impost
 • Una vegada determinada la base de l’IRPF sotmesa a retenció, s’aplica sobre aquesta base el percentatge corresponent que suposa l’import de retenció
 • Aquest percentatge es calcula en funció dels ingressos (salaris) anuals estimats i de les circumstàncies personals i familiars dels treballadors
 • La retenció que s’aplica a la nòmina dels treballadors és un aspecte determinant i clau per optimitzar la tributació en l’IRPF de la persona treballadora. Per exemple, ingressar una quantitat superior a la que correspongui suposaria avançar diners a Hisenda (i no disposar-ne) a compte de la declaració de la renda
 • Mitjançant el model 145 de comunicació de dades al pagador, el treballador informa sobre la seva situació personal i familiar actual, amb la finalitat de poder determinar el tipus de retenció de l’IRPF que s’aplicarà en la nòmina
 • La persona treballadora es fa responsable de la informació facilitada i la seva veracitat. La comunicació de dades falses al pagador o la falta de comunicació de variacions en les dades comunicades anteriorment és una infracció tributària

Com es calcula la retenció?

Una vegada comprovades les quantitats subjectes a retenció, s’ha de calcular el percentatge de retenció aplicable als salaris

Per a aquest procediment se segueixen els passos següents:

 • Determinació de la base per al càlcul del tipus de retenció
 • Determinació del mínim personal i familiar
 • Determinació de la quota de retenció
 • Determinació del tipus de retenció:
  • Tipus i import previ de retenció
  • Minoracions de l’import previ de retenció
  • Tipus de retenció aplicable
 • Determinació de l’import anual de retencions

On s'ingressa la retenció dels treballadors?

Els documents que l'empresari ha de presentar a l'Agència Tributària a efectes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, són la declaració-liquidació de retencions i ingressos a compte (model 111) i la declaració informativa resum anual de retencions i ingressos a compte (model 190)

Qui està obligat a fer l'ingrés de les retencions?

Estan obligats a presentar el model 111 totes les persones físiques, jurídiques i altres entitats obligades a retenir o ingressar a compte que satisfacin o abonin alguna de les rendes següents:

 • Rendiments del treball
 • Rendiments de les següents activitats econòmiques:
  • Activitats professionals
  • Activitats agrícoles o ramaderes
  • Activitats forestals
  • Activitats empresarials amb rendiments determinats segons el mètode d'estimació objectiva
 • Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, industrial, de la prestació d'assistència tècnica, de l'arrendament de béns mobles, negocis o mines, del subarrendament sobre els béns anteriors i els procedents de la cessió dels drets d'imatge
 • Premis que es lliurin a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries
 • Guanys patrimonials derivats dels aprofitaments forestals dels veïns en muntanyes públiques
 • Contraprestacions a conseqüència de la cessió de drets d'imatge, a la qual s'hagi d'aplicar el règim especial d'imputació de rendes

I com es presenta?

La presentació de la declaració-liquidació del model 111 s'efectua de manera electrònica a través d'internet. La utilització del format paper pràcticament es troba en desús o l'Administració en molts casos ja no ho permet

En aquest sentit, l'empresari o persona autoritzada necessita disposar d'identificació digital (certificat digital/signatura electrònica) com en el cas d'operar electrònicament amb la Seguretat Social

El resum anual de retencions i ingressos a compte de l'IRPF (model 190) és la declaració anual informativa en la qual s'incorporen les quanties consignades en totes les declaracions periòdiques realitzades al llarg de l'any

Han de presentar aquest model empreses, autònoms i altres ens que hagin presentat el model 111

Quin termini hi ha?

 • L'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques del model 111 pot ser trimestral o mensual
 • És d'obligació trimestral per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i sense personalitat jurídica. El termini de presentació amb obligació trimestral és de l'1 al 15 d'abril, juliol, octubre i gener, respectivament pel 1r, 2n, 3r i 4t trimestre, és a dir, a trimestre vençut, amb domiciliació bancària
 • És d'obligació mensual per a empresaris individuals, professionals, societats i sense personalitat jurídica amb un volum d'operacions o xifra de negocis (INCN) superior a 6.010.121,04 € (import declarat l'any anterior) i per a subjectes passius de l'IVA que portin de forma obligatòria els llibres registre a través de la seu electrònica de l'AEAT i les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social. El termini de presentació amb obligació mensual és de l'1 al 15 de cada mes, a més vençut, amb domiciliació bancària com a forma de pagament
 • El termini de presentació del model 190 per via telemàtica a través d'internet és entre el dia 1 i 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions que corresponguin a l'any natural anterior

El certificat de la renda

El certificat de retencions de l’IRPF és el justificant que assegura que l’empresa o el treballador autònom han complert amb les seves obligacions tributàries i han ingressat l’impost corresponent per als seus serveis