És aquella obligació de respondre dels actes realitzats personalment o per altres persones envers les quals es té control o autoritat, quan aquests actes causen un dany, la resposta, tot i que no sempre, és una indemnització econòmica

Quan sol·licitem una reclamació per responsabilitat civil, estem demanant, davant un dany que se’ns ha causat, que se’ns compensi o, en altres paraules, estem davant d’una reclamació pels danys i perjudicis materials o personals que un tercer ens ha ocasionat

La persona causant pot ser tant persona física com persona jurídica (empreses i altres organitzacions d’entitat jurídica, tant de caràcter privat com públic)

Classes de responsabilitat civil

Pot ser de dos tipus: contractual o extracontractual
 • La contractual sorgeix quan, en un contracte firmat per dues o més parts, una d’elles incompleix el que s’ha pactat en el contracte
 • L’extracontractual és aquella que deriva quan es causa un dany material o físic a un tercer, és a dir, és aquella responsabilitat que deriva de l’incompliment del principi general de no causar dany a un altre. La diferència amb el tipus anterior, tal com el seu propi nom indica, és que en aquest tipus de responsabilitat no existeix un contracte entre qui causa el dany i qui el pateix

L’article 1902 del Codi Civil estableix que “el qui per acció o omissió causa un dany a algú altre, si hi intervé culpa o negligència, resta obligat a reparar el dany causat

La responsabilitat civil també pot derivar de l’il·lícit penal, és a dir, de la comissió d’un delicte. En aquest cas es regula en el Codi Penal i la seva finalitat és la mateixa que la responsabilitat civil general: reparar els danys causats

Per què és necessària la intervenció d’un advocat especialista en la responsabilitat civil contractual?

L’advocat estudiarà les clàusules del contracte o acord i decidirà quina és la via judicial més adequada per interposar una reclamació per responsabilitat civil, així com demanar una reclamació per danys i perjudicis

Què puc demanar en reclamacions de responsabilitat contractual?

Exemples de reclamacions de responsabilitat civil contractual:
 • Quan en la compravenda d’un vehicle de segona mà, les clàusules del contracte afirmen en el contracte que el vehicle es troba en perfecte estat, però té vicis ocults (ocultació de desperfectes)
 • Quan no es compleix el servei de manteniment que inclou el contracte de lloguer o rènting d’un vehicle (i en les clàusules estava inclòs)
 • Quan s’incompleix una clàusula de confidencialitat d’un contracte

Per què és necessària la intervenció d’un advocat especialista en la responsabilitat civil extracontractual?

L’advocat estudiarà el cas concret, la situació que va portar a la causa del dany, qui és el responsable a demandar i quina és la via judicial a seguir

A Gesticonta disposem d’assessorament respecte dels dos tipus de responsabilitat civil, visita’ns i estudiarem el teu cas i donarem resposta a les teves consultes

Què puc demanar en reclamacions de responsabilitat extracontractual?

Exemples de reclamacions de responsabilitat civil extracontractual:
 • Una caiguda en la via pública, ocasionada per un desperfecte en el paviment
 • Un accident causat per un element d’una obra mal senyalitzada
 • Els danys causats per una inundació en l’habitatge contigu o superior al nostre
 • La caiguda d’un arbre sobre el nostre habitatge o vehicles, quan l’arbre està en el terreny privat d’una altra persona i és possible demostrar que la caiguda ha estat causa de la seva negligència
 • Si un objecte cau d’una terrassa o balcó a la via pública i causa dany

Quin és el procediment de reclamació de responsabilitat civil?

Vies jurídiques per reclamar la responsabilitat civil:
 • Procediment sol·licitant la nul·litat contractual
 • Rescabalament de danys i perjudicis a través del judici verbal
 • Els danys causats per una inundació en l’habitatge contigu o superior al nostre
 • Rescabalament de danys i perjudicis a través de procediment ordinari

Donada la complexitat de qualsevol d’aquestes vies, l’assistència del advocat es fa necessària (inclòs en el judici verbal), per la qual cosa us recomanem que contacteu amb un advocat especialitzat en reclamacions de responsabilitat civil, que us assessori i assisteixi durant tot el procediment, des de l’estudi de l’assumpte fins a l’elecció de la via jurídica més adequada per aconseguir una resolució favorable i satisfactòria i una indemnització pels danys i perjudicis causats

Nosaltres oferim tots aquests serveis, i en cas de qualsevol dubte, tot i l’explicació oferta, us convidem que sol·liciteu una visita amb nosaltres en la qual escoltarem la seva petició, estudiarem el cas i tramitarem si resulta convenient, la via jurídica per assolir la satisfacció del procediment i el rescabalament oportú

De quin termini disposo per reclamar responsabilitat civil?

La legislació estableix uns terminis de prescripció per reclamar responsabilitat civil contractual. Amb caràcter general, l’article 1964.2 s’estableix amb el següent tenor literal: les accions personals que no tinguin un termini especial prescriuen al cap de 5 anys des que es pugui exigir el compliment de l’obligació

Per tant, s’estableix un termini de 5 anys des que es pot exigir el compliment de les obligacions reconegudes en el contracte o acord, sempre que no existeixi un termini especial de prescripció

Els terminis especials de prescripció són els següents:
 • 3 anys per a responsabilitat civil derivada de productes defectuosos
 • 4 anys per a les accions de protecció de l’honor, intimitat i pròpia imatge
 • 1 any per a la responsabilitat civil de les administracions públiques
 • 2 anys per a la responsabilitat civil per vicis en l’edificació
 • 3 anys per a la responsabilitat civil derivada de danys nuclears
 • 1 any per a la responsabilitat civil per injúries i calúmnies

El termini de prescripció de la responsabilitat civil extracontractual és d'un any des del coneixement del dany o perjudici causat. Finalment, respecte al termini de prescripció per reclamar responsabilitat civil derivada d’un delicte és de 5 anys

Volem fer avinent, que qualsevol dels terminis de prescripció que hem citat poden quedar interromputs per a no perdre el dret a reclamar, per tant, cada vegada que es realitzi una nova reclamació, el termini tornarà a començar a comptar

Quins serveis us oferim a Gesticonta?

El nostre equip estudiarà el cas concret i li recomanarà la millor via i procediment a seguir per assolir amb èxit la satisfacció del procediment i assolir el rescabalament dels danys causats amb la respectiva indemnització. Doncs, juntament amb les diverses reclamacions que us hem esmentat, el nostre equip també pot sol·licitar reclamacions per responsabilitat civil com les que a continuació us citem

 • Responsabilitat civil derivada d’accidents de tràfic
 • Responsabilitat civil patronal en relació amb els treballadors
 • Responsabilitat civil de productes que causen un dany en l’àmbit de comerç
 • Responsabilitat civil mèdica en casos de negligència, com pot ser mala praxi en l’actuació del professional mèdic
 • Responsabilitat civil immobiliàrias

Com podeu observar, l’àmbit de reclamacions per responsabilitat civil és molt ampli i d’aquesta manera si us veieu afectats per alguna de les situacions esmentades i creieu que un assessorament i una assistència legal n’és la millor via per tramitar el procediment, a Gesticonta executarem totes les actuacions pertinents