En què consisteix una herència?

Per herència s’entén tots aquells béns, drets i obligacions que disposava una persona abans de la seva defunció i que passa a formar part del que es coneix com a massa hereditària. Tot aquest conjunt de béns, drets i obligacions no s’extingeixen amb la mort d’una persona, sinó que es transmet a una altra persona

Doncs bé, resulta molta important organitzar el destí de la teva herència, també tenint en compte els onerosos perjudicis que pot comportar la tan temuda fiscalitat hereditària, especialment l’impost de successions a Catalunya

Realitzar la teva successió pot presentar enormes beneficis i evitar futurs problemes als hereus, no obstant això, no és obligatòria la redacció del testament, però, davant la inexistència del mateix, s’aplicarà la legislació nacional o autonòmica relativa a la successió intestada aplicable a cada cas. D’aquesta manera, a Gesticonta considerem que rebre assessorament envers que pot succeir amb la teva herència o com poder reclamar-la resulta de vital importància

Quines modalitats existeixen?

En el dret successori català existeixen 3 fonaments successoris i no cap a l’aplicació successòria del Codi Civil Espanyol. Els 3 fonaments successoris són:

 • Testament
 • Pacte successori
 • Successió legal

Què és un testament?

El testament és un negoci jurídic, formal, unilateral, personalíssim i revocable, en virtut del qual una persona disposa del seu patrimoni per a després de la seva mort mitjançant la institució d’un o més hereus i l’ordenament d’altres disposicions

Quan una persona mor sense testament s’obre la successió intestada

Quan una persona mor sense haver fet testament s’obre la successió intestada, en aquest cas:

 • Seran cridats com a hereus del difunt els fills i si aquests han mort, els fills o nets d’aquests. El vidu/a adquireix l’usdefruit de tota l’herència, podent optar per commutar-lo per ¼ part de l’herència més l’usdefruit de l’habitatge conjugal o familiar
 • Si no existeixen descendents ni cònjuge o convivent, hereten els ascendents, i si aquests darrers tampoc hi són, seran els col·laterals fins al quart grau
 • Finalment, si falten totes les persones anteriorment esmentades, succeirà la Generalitat de Catalunya

A qui puc deixar l’herència?

El testador pot disposar lliurement del seu patrimoni, designant el destinatari i el percentatge del patrimoni atribuït, ara bé, respectant les legítimes corresponents

Tanmateix, és possible que el testador vulgui deixar a una o diverses persones un bé concret com un immoble, joies, diners, entre d’altres, ja sigui a algun dels hereus forçosos o a altres persones o institucions a través d’atribucions individuals de béns. Aquestes atribucions individuals s’anomenen llegats

Què és el llegat?

El llegat és una atribució mortis causa a títol singular, característica que el separa de la institució d’hereu. És una distinció qualitativa, no quantitativa, ja que, el valor que rep el legatari pot ser superior a la de l’hereu. El causant pot ordenar llegats en testaments, codicil o memòria testamentària. En definitiva, es tracta d’un conjunt de béns o drets determinats que el causant pot atribuir a una persona determinada

Què és la legítima?

La legítima és la part d’herència la qual no es pot disposar lliurement després de la mort, sinó que cal repartir-la entre els hereus forçosos. D’aquesta manera, el legislador va establir que un determinat percentatge de patrimoni mínim s’ha de deixar als considerats hereus forçosos (fills o ascendents). El valor de la legítima correspon a tots els legitimaris que són els fills del causant per parts iguals, els quals els correspon un percentatge del 25% del valor total del patrimoni del causant

Quin és el termini per reclamar i què puc fer si no se’m vol pagar?

El termini és de 10 anys i en cas de no arribar a un acord entre hereu i legitimaris la via de resolució és la reclamació davant els tribunals

Puc desheretar? Quins motius legitimen la desheretació?

És possible excloure a un hereu forçós si aquest:

 • Ha negat l’alimentació i/o haver sofert maltractament psíquic o físic
 • Ha abandonat, prostituït o corromput als seus fills
 • Ha perdut la pàtria potestat per sentència, per haver-los negat la seva manutenció, o si un dels pares ha atemptat contra la vida de l’altre

Pot renunciar-se a l’herència?

Sí, sempre que es faci en escriptura pública

Quins impostos es paguen?

Qualsevol increment patrimonial pot implicar el pagament d’impostos. En aquest cas acceptar l’herència donarà lloc al pagament de l’Impost de Successions

A Impost sobre successions i donacions (ISD) trobaràs tota la informació necessària i si encara tens dubtes, contacta amb nosaltres

Què són els pactes successoris?

Els pactes successoris són aquells en els quals dues o més persones poden convenir la successió per causa de mort de qualsevol d’elles, mitjançant la institució d’una o més hereus i la realització d’atribucions a títol particular. Els atorgants són les persones que participen en la formalització del negoci jurídic

Quines són les diferències entre els pactes successoris i un testament?

El testament és un acte unilateral i personalíssim, en el qual només participa la voluntat de l’atorgant i, en canvi, els pactes successoris, són un contracte, que, per tant, requereixen del consens dels signants i la concurrència de voluntats. El testament és plenament revocable, és a dir, es pot disposar la seva successió en testament i l’endemà tornar al notari i canviar la seva voluntat. Però el pacte successori només es podrà modificar i resoldre mitjançant l’acord dels atorgants fet en escriptura pública o quan concorrin les causes establertes per la llei

Importància de rebre assessorament en la gestió i tramitació de l’herència

La partida de defunció serà imprescindible per a efectuar els següents tràmits:

 • Certificat d’últimes voluntats, si és el cas
 • Cobrament de l’assegurança de vida
 • Cancel·lació de compte bancaris
 • Liquidació d’impostos
 • L’acceptació de l’herència
 • Etc.

Què oferim a Gesticonta?

Així doncs, si està interessat a realitzar testament, a Gesticonta li oferirem un assessorament expert abans de procedir a atorgar el testament, ja que les càrregues fiscals i civils poden ser importants tant per als hereus i legataris, donada la diversitat de la tributació. Els nostres assessors en Dret de Successions t’oferiran assessorament legal, incloent-hi la planificació successòria i la redacció de testaments, això com l’assistència legal envers la defensa dels interessos hereditaris. T’assessorarem en tràmits com els següents:

 • Redacció dels testaments i documents successoris
 • Reclamació a hereus
 • Declaració d’hereus abintestat
 • Acceptació i partició d’herències
 • Reclamar la legítima
 • Reclamar judicialment fets successoris
 • Impugnacions

Consulta’ns i donarem resposta a les teves peticions