Com realitzem el tancament de l'exercici comptable?

Comprovem sumes i saldos: Comparem les dades comptables amb el que s'ha reflectit al llibre diari de comptes

Revisem tots els conceptes del quadre de comptes: finançament, existències, actiu corrent, comptes financers, deutors i creditors, despeses i ingressos, etc

Comprovem les existències: restar les existències consumides a les compres efectuades durant aquest exercici per evitar desfasaments

Reclassifiquem crèdits i deutes pendents

Ajustem els ingressos i despeses anticipades: assenyalant el que s'ha de tenir en compte per a l'exercici següent

Comptem pèrdues i guanys: restem les despeses produïdes durant l'exercici als ingressos generats en el mateix període

Comptabilitzem les amortitzacions i l'immobilitzat material: calculem el valor de les amortitzacions i els béns mobles i immobles

Tanquem els llibres comptables: tant el llibre de comptes anuals com el llibre d'inventaris

La comptabilitat de l’empresa és fonamental per controlar els seus ingressos i despeses, però encara és més important realitzar un bon tancament comptable.