La reclamació de responsabilitat patrimonial és el dret dels particulars a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents, per les lesions que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar de conformitat amb la llei

Com ha de ser aquest dany patit?

El dany al·legat haurà de ser efectiu, avaluable econòmicament i individualitzats amb relació a una persona o grup de persones

Quines són les persones destinatàries i quins són els termini de sol·licitud

Les persones destinatàries són qualsevol persona física o jurídica

El termini de sol·licitud és d'un any a comptar des del fet que motiva la indemnització o des que es manifesti el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini començarà a computar-se des de la curació o la determinació de l’abast de les seqüeles

Continues tenint dubtes?

Visita’ns i t’explicarem detalladament com és el procediment de reclamació de responsabilitat patrimonial

Donada la importància del document per la iniciació del procediment, per la correcta elaboració de l’escrit de reclamació, és aconsellable rebre un correcte assessorament envers els aspectes necessaris i en el seu cas, de la confecció de l’escrit, per això, nosaltres disposem dels millors professionals per portar a terme aquesta tasca

T'oferirem un enfocament de com és la tramitació d’aquesta reclamació

Inicialment, s’ha de presentar un escrit en el qual ha de constar les lesions produïdes, la relació de causalitat entre aquestes i el funcionament del servei públic i l’avaluació econòmica dels danys si és possible. Una vegada presentat l’escrit obtindrem una resolució la qual posarà fi a la via administrativa

Què succeeix si no em donen la raó?

La resolució que es dicti posarà fi a la via administrativa. Si no recau resolució expressa, s’entén que hi ha hagut silenci administratiu i la sol·licitud d’indemnització ha d’entendre’s desestimada. En aquest cas és possible interposar un recurs potestatiu de reposició o bé, recórrer directament a la jurisdicció contenciós-administratiu on és necessari l’assistència d’advocat i procurador