Operacions que queden gravades

 • L’adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori
 • L’adquisició de béns i drets per donació o per qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït i entre persones vives
 • La percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurances de vida, quan el contractant sigui persona diferent de la persona beneficiària

En referència amb els altres impostos, hem de manifestar la incompatibilitat amb IRPF, o sigui, el que queda gravat amb ISD, NO pot estar gravat amb IRPF

Quin son els subjectes passius de l'impost?

 • En les transmissions mortis causa, els causahavent
 • En les donacions i altres transmissions lucratives e inter vius, els donataris o els que s’afavoreixen de la donació
 • En les assegurances de vida, els beneficiaris

Supòsits que no queden subjectes:

 • Els premis obtinguts en jocs autoritzats (loteries, ONCE, apostes esportives, etc.), queden subjectes a l'IRPF
 • Subvencions, beques, premis, tratificacions i auxilis concedits per entitats públiques o privades amb fins benèfics, culturals, docents, esportius o d’acció social

Quina és la data de meritació?

La data de meritació és la data en què s’inicia el termini per fer la liquidació i el pagament. En el cas de les adquisicions per causa de defunció, és la data en què es va produir la mort de la persona causant

Com es determina la base imposable?

Està constituïda pel valor net dels béns, és a dir, el valor real minorat per les càrregues

Quin és el valor real d’un bé?

Independent del valor que les parts poden atribuir, el valor real és el de mercat. La Llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal, publicada al BOE el passat 10 de juliol de 2021, recull importants novetats. Entre aquestes, destaquem la modificació del càlcul de l'ISD. Concretament, es modifica la base imposable dels dos impostos. Fins a la modificació recent, les normes de valoració fixaven que els béns transmesos i els subjectes havien de tributar en relació amb el valor real. No obstant això, l'esmentada llei de prevenció i lluita contra el frau fiscal ha derogat aquest concepte a causa de la inconcreció i dels dubtes que suscita aquest terme.
D'aquesta manera, la base imposable serà el més gran d'aquests dos valors:

 • El valor de mercat del bé
 • El preu pactat o declarat
 • Passa a existir un tercer valor que s'aplica només als béns immobles: el valor de referència (Novetat)

Què és el valor de referència?

El valor de referència és un valor establert de forma objectiva per la Direcció General del Cadastre resultant de l'anàlisi dels preus comunicats pels fedataris públics a les compravendes immobiliàries efectuades. És un mecanisme de fixació del valor dels béns i els drets que componen la base imposable de l'ISD i de l'ITPAJD

Quin és el valor del parament domèstic en una successió?

Són els efectes personals de la llar i la llei pressuposa sempre l'existència del parament i el valora amb el 3% de l'import de tots els béns i drets del cabal relicte, independentment de la seva naturalesa

En pot minorar en el 3% del valor cadastral de l’habitatge del matrimoni quan s’hagi de fer lliurament al cònjuge sobrevivent del mobiliari, la roba i els estris de parament comú

Sempre les persones interessades poden acreditar la seva inexistència

Es tenen que relacionar els béns donats anteriors a la data de defunció?

Una donació d'una persona difunta a alguna de les persones hereves, feta dins els quatre anys anteriors a la defunció, s'incorporarà a la base de la successió de la persona hereva beneficiària als efectes de determinar el seu tipus mitjà de gravamen

Es pot renunciar a l'herència?

La renúncia pura i simple d'una persona hereva o legatària, provoca que la persona beneficiària serà la que ha de liquidar l'impost

Quines reduccions és podem aplicar a la base imposable?

 • Reducció per parentiu, segons uns grups establerts
 • Reducció per discapacitat
 • Reducció per a persones grans
 • Exempció i reducció per assegurances
 • Reducció per l’adquisició de béns i drets a efectes d'una activitat econòmica
 • Reducció per l’adquisició de participacions en entitats
 • Reducció per l’adquisició de l’habitatge habitual de la persona difunta
 • Reducció per l’adquisició de determinades finques rústiques de dedicació forestal

Quina és la documentació prèvia requerida abans de l’autoliquidació?

 • Certificat de defunció
 • Certificat de darreres voluntats
 • Còpia del darrer testament del causant

Si no hi ha testament, quins tràmits s’han de portar a terme?

Els que es considerin amb dret d'heretar podran instar la declaració d’hereus mitjançant un acta de notorietat

Puc dur a terme l’acceptació i adjudicació de l'herència amb el testament i la documentació anterior?

Si, és pot dur a terme l’atorgament de l’escriptura d’acceptació la partició i l’adjudicació

Models d’autoliquidació

 • Respecte a l’herència són els models 660 i 650
 • Pel que fa a la resta són els models 651, 652, 653

Terminis de presentació

La normativa vigent estableix els següents terminis de prescripció:
 • Herències: sis mesos comptats des del dia de la defunció de la persona que causa la successió
 • Donació: un mes comptat des del dia en què tingui lloc l’acte o contracte
 • Consolidació del domini: per mort de la persona usufructuària, sis mesos, comptats des del dia de defunció. En qualsevol altre cas, el termini és d’un mes, comptat des de l’acte o contracte que origina l’extinció de l’usdefruit

Des de Gesticonta, quedem a la seva disposició per poder assessorar-lo en aquest àmbit i poder fer l’estudi i planificació successòria o de donacions entre persones vives, no dubti en trucar-nos