Característiques de l'IRPF

Les principals característiques de l'IRPF són que és un impost progressiu i directe:

Progressiu: ja que en la mesura en la qual el subjecte passiu obtingui més renda, suportarà major càrrega fiscal, i haurà de pagar una quantitat major

Directe: grava una manifestació de la capacitat econòmica, és a dir, de la generació real d'ingressos

Qui no està obligat a declarar a efectes de la renda?

Els contribuents que hagin obtingut rendes en l'exercici anteriors procedents exclusivament de les següents fonts, en tributació individual o conjunta:
 • Rendiments íntegres del treball, amb el límit general de 22.000 € anuals, si procedeixen d'un sol pagador. També si procedeixen de més d'un pagador i es doni qualsevol de les condicions següents:
  • Que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, per ordre de quantia, no superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 € anuals
  • Que els únics rendiments del treball procedeixin de prestacions passives segons art. 17.2 de la llei de l'IRPF
 • Rendiments íntegres del treball, amb límit de 14.000 € anuals
  • Si procedeixen de més d'un pagador, sempre que la suma de les quantitats percebudes del segon i restants per ordre de quantia, superin en el seu conjunt la quantitat de 1.500 € anuals
  • Quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge
 • Rendiments íntegres del capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, amb el límit conjunt de 1.600 euros anuals
 • Rendes immobiliàries imputades a què es refereix l'art. 85 de la llei de l'impost, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de Lletres del Tresor i subvencions per a l'adquisició d'habitatges protegits o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivades d'ajudes públiques, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals

Tampoc hauran de declarar els contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d'activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 €

Què és el fet imposable?

 • Rendiments del treball
 • Rendiments de capital immobiliari
 • Rendiments de capital mobiliari
 • Rendiments d'activitats econòmiques
 • Guanys i pèrdues patrimonials
 • Imputacions de rendes immobiliàries
 • Imputacions de rendes per la cessió de drets d'imatge
 • Imputacions de rendes en el règim de transparència fiscal internacional

Què és una operació vinculada?

És una operació donada entre una persona física i una societat, i que entre elles hi hagi una relació de domini o dependència

Com ens afecta les operacions vinculades en IRPF?

En la valoració del fet imposable és del tot necessari saber si pot operar com una operació vinculada, si és aquest el cas, la valoració entre aquestes ha de ser definida o ha de ser causada pel seu valor de mercat, segons també les normes de l'Impost de societats. És una norma d'obligat compliment

Quines exempcions podem gaudir en IRPF?

 • Premis literaris, artístics i científics amb certs requisits
 • Indemnitzacions no laborals
  • Actes de terrorisme
  • Ajudes afectats per la sida
  • Ajuts a persones amb hepatitis C
  • Pensions a conseqüència de la guerra civil
  • Danys personals
  • Altres ajuts exempts
  • Participacions en missions internacionals de pau
  • Prestacions per enterrament
  • Privació de la llibertat
 • Indemnitzacions laborals
  • Acomiadament, està exempt la quantia establerta amb caràcter obligatori
  • Mort, jubilació o incapacitat de l'empresari
  • Contractació temporal
  • Jubilació anticipada
  • Excedència voluntària
  • Trasllat
  • Incapacitat permanent
  • Atur, amb la modalitat de pagament únic
  • Prestació per orfandat, per fills a càrrec i per naixement
 • Altres exempcions (acolliment, beques públiques, anualitats per aliments, plans d'estalvis...)

Quines són les rendes no subjectes a l'IRPF?

 • Les rendes que es trobin subjectes al ISD
 • Les devolucions d'interessos de les clàusules limitatives del tipus d'interès de préstecs
 • Guanys i pèrdues patrimonials en determinats casos:
  • En les reduccions de capital, fins a l'excés retornat del valor de les participacions, aquest excés tributa com a rendiment capital mobiliari
  • En les transmissions lucratives per mort del contribuent
  • En determinades transmissions lucratives d'empreses familiars
  • En l'extinció del règim econòmic de separació de béns
  • En les aportacions a patrimonis protegits de discapacitats
  • En els reemborsaments de participacions d'institucions d'inversió col·lectiva quan aquest es reinverteixin
  • En les operacions acollides en el règim especial de fusions
 • En les pèrdues patrimonials següents:
  • Les no justificades
  • Les que es deriven de la transmissió de valors o participacions quan s'adquireixin valors homogenis en determinats períodes
  • Les de la deguda al consum, o transmissions intervius o a liberalitats, o certes pèrdues del joc
 • Les quantitats satisfetes per l'empresari destinades a l'actualització, capacitació o reciclatge del personal empleat, quan siguin causats pel desenvolupament de les activitats o les característiques del lloc de treball
 • Les primes o quotes satisfetes per l'empresa en virtut d'assegurança d'accident laboral o responsabilitat civil del treballador
 • Les quantitats percebudes a conseqüència de la disposició de l'habitatge habitual per majors de 65 anys i per persones amb dependència severa o gran dependència
 • Els interessos de demora abonats per Hisenda en efectuar una devolució d'ingressos indeguts

Què és l'atribució de rendes en l'IRPF?

Són les rendes netes de certes entitats que no són contribuents de l'IRPF ni de l'IS, per la qual cosa és sotmeten a tributació mitjançant atribució als membres que formen part d'aquestes entitats. Entre aquestes entitats es troben les Societats Civils que no són contribuents de l'Impost de Societats, així com comunitats de béns, herències jacents, etc.

Les comunitats de propietaris es configuren com una modalitat especifica de les comunitats de béns, i per tant, tributen per atribució de rendes. Les societats civils tributaran en atribució de rendes si no tenen objecte mercantil, com és el cas de societats civils professionals, agrícoles, forestals … grava una manifestació de la capacitat econòmica, és a dir, de la generació real d'ingressos

L'atribució de la renda neta es determina en funció dels pactes aplicables en cada cas, de no constar a l'Administració, aquest s'atribueixen per parts iguals

Les rendes tenen la mateixa naturalesa que l'activitat d'on procedeixin, o sigui, del capital, econòmica

L'atribució es farà en el mateix exercici que l'entitat obtingui les rendes

Què és el model 184 i qui està obligat a la seva presentació?

El model 184 és la declaració anual d'ingressos, despeses i càlcul del rendiment net segons les normes de l'IRPF que correspon presentar a totes les entitats en atribució de rendes (segons es detalla al punt anterior)

Estant obligats a presentar aquest model les entitats que realitzin activitat econòmica o tinguin ingressos superiors a 3.000 € anuals

Quan es presenta el model 184?

En confeccionar el model 184, s'hauran d'incloure totes les rendes que hagi rebut l'entitat, descomptant com a despesa la part declarada al model 193 com rendiment de capital mobiliari dels socis capitalistes

En el cas que hi hagi socis capitalistes com s'han de declarar?

Al model s'inclouran totes les dades dels socis, tant els socis treballadors com els capitalistes, indicant la participació de cadascun, no obstant en les imputacions sols s'hauran de declarar als socis treballadors

Qualsevol dubte estarem encantats de poder atendre'l i fer la presentació del model, restem a la seva disposició

Mètodes de determinació de la renda corresponent a les activitats econòmiques dels autònoms?

Depenent de l'activitat en la qual t'hagis donat d'alta com a autònom, hi ha tres règims entre els quals pots optar: Estimació directa simplificada, estimació directa normal i estimació objectiva de l'IRPF (Mòduls), podràs trobar més informació sobre aquests règims en el següent apartat:

Comptabilitat per autònoms

Com es declaren els ingressos i despeses en les activitats econòmiques, puc utilitzar el criteri de cobraments i pagaments?

El criteri de cobros i pagaments es pot emprar, però és un criteri "optatiu", o sigui s'ha de demanar la seva aplicació en un model 036 a hisenda. Per la qual cosa el criteri d'imputació de rendes sempre és el de meritació, independentment del seu cobrament o pagament

Saps quines despeses et pots deduir i quines no com autònom a l'IRPF?

Les despeses deduïbles en l'IRPF més habituals que has de considerar com a autònom, seguint la relació establerta per Hisenda són:

 • Consums d'explotació
 • Sous i salaris
 • Seguretat social a càrrec de l'empresa
 • Altres despeses de personal
 • Arrendaments i cànons
 • Reparacions i conservació
 • Serveis de professionals independents
 • Altres serveis exteriors
 • Tributs fiscalment deduïbles
 • IVA suportat (només quan no resulti deduïble en les autoliquidacions de l'IVA)
 • Despeses financeres
 • Amortitzacions
 • Pèrdues per deterioració del valor dels elements patrimonials
 • Altres despeses deduïbles
 • Provisions deduïbles i despeses de difícil justificació
 • Provisions fiscalment deduïbles

Les despeses que no tenen la consideració de deduïbles segons Hisenda són:

 • Les multes i sancions, tenint també en compte els recàrrecs que hagis pogut contreure per presentar fora de termini les declaracions d'Hisenda
 • Els donatius i liberalitats
 • Les pèrdues del joc
 • Les despeses que hagis tingut amb persones o entitats que resideixin en paradisos fiscals
 • L'IVA suportat que ja t'hagis deduït en la declaració trimestral d'IVA

En cas de no ser autònom, saps com afecta l'IRPF a la teva nòmina?

Per llei, les empreses estan obligades a retenir un percentatge de l'Impost de la renda de les Persones Físiques (IRPF) en la nòmina dels treballadors

Aquesta retenció no és la mateixa per a cada persona. El tant per cent retingut dependrà del sou brut, de la situació familiar, del tipus de contracte i de la durada d'aquest

A més, el percentatge pot variar anualment i és l'Agència Tributària qui el defineix

Així doncs, és com si estiguessis avançant mensualment part de la imposició, que després regularitzaràs en la declaració de la renda

Models trimestrals de l'IRPF

Els models trimestrals que han de presentar-se relacionats amb l'IRPF són, el model 130, 131, 115 i 111

Podràs trobar més informació sobre aquests models en el següent apartat: Comptabilitat per autònoms

Com es pot comprovar amb aquesta breu pinzellada referent a l'IRPF, és un tribut amb molta casuística i moltes implicacions fiscals, no dubti a demanar la nostra ajuda per poder confeccionar-ho, restem a la vostra disposició