Amb que et podem ajudar?

La nostra gestoria de tràfic està formada per un equip jurídic oferint assistència per apel·lar i presentar recursos en els diferents procediments tant del vehicle com del conductor, des de la recepció de notificacions de denúncies, identificació de conductors, recursos i pagament

Metodologia de la gestió de multes

 • Estudi previ de la viabilitat del recurs en cada expedient
 • Anàlisi de la documentació
 • Realització d'un recurs o escrit personalitzat per via administrativa o via executiva
 • Presentem els documents davant els organismes administratius
 • Revisen l'expedient davant l'organisme sancionador
 • Informem el client de l'estat de la tramitació de l'expedient
 • Elaboren informes i mantenen en custòdies els arxius i documents
 • Acudim personalment a la defensa dels expedients davant els instructors

Termini per presentar al·legacions

El termini per a presentar la teva al·legació és de 20 dies naturals següents a la notificació (en carretera, per correu postal, correu electrònic, o publicació al BOE)

Més informació

Informació útil abans de presentar qualsevol tipus d' al·legació

 • Pagar una multa en període voluntari suposa una reducció del 50% del seu import i la renúncia a presentar reclamacions
 • Al presentar al·legacions es perd el descompte. I si l'al·legació és rebutjada, hauràs de pagar la sanció completa
 • La presentació d'al·legacions i recursos en via administrativa és una opció gratuïta
 • La presentació d'al·legacions per via judicial comporta despeses

Què necessitem si hem de presentar un recurs a la sanció?

 • Les teves dades: nom, cognoms, DNI, adreça postal i telèfon
 • Les dades de la multa: número d'expedient, data de la denúncia, matrícula del vehicle, marca i model
 • Al·legacions per les quals creus que la multa no procedeix
 • La teva signatura: com en qualsevol document oficial, al final de la carta ha d'aparèixer la ciutat i data de lliurament

Qui pot presentar les al·legacions?

Tant la persona que ha estat denunciada com la persona titular del vehicle amb el qual s'ha comès la infracció

Recordar que el propietari del vehicle, té l'obligació d'identificar al conductor multat en el seu cotxe, perquè en cas contrari incorreria en una infracció molt greu multada amb fins a 1.500 euros

Les al·legacions poden ser presentades per una altra persona sempre que disposi d'un document signat per l'interessat on li autoritzi a realitzar la sol·licitud

Què necessitem si hem de presentar un recurs a la sanció?

Primer de tot, és important diferenciar entre una al·legació i un recurs. Després d'analitzar la teva al·legació, la DGT resoldrà si tens raó o no

Una vegada tinguis la resolució, pots interposar dos tipus de recursos de reposició en els 15 dies següents a la notificació de la resolució davant l'Administració: ordinari i extraordinari

Si els teus arguments no s'admeten per via administrativa, tens l'opció d'una reclamació per via judicial mitjançant un recurs contenciós administratiu; un cop obertes diligencies en aquest procés, necessitaràs un advocat o un procurador

Sancions de trànsit

Donem solució als problemes més complexos que el client pugui tenir