Has contractat treballadors?

Empresaris

Els empresaris tenen l’obligació de lliurar un rebut de salaris als treballadors on s’especifiqui cadascuna de les percepcions

Retribucions

Les retribucions pel treball realitzat per compte aliè acostumen a ser mensuals i remunerades mitjançant transferència bancària

La nòmina

La nòmina representa un document fonamental per a possibles reclamacions de quantitats, existència de relació laboral o categoria professional, entre d’altres, davant l’autoritat laboral competent

Actualment el rebut de salaris s’entrega al treballador en suport informàtic, i també es pot fer per via telemàtica mitjançant plataforma web

Els rebuts de salaris inclou les quantitats econòmiques, que el treballador rep en el període de temps que es liquida, aquestes percepcions haurien de ser comprovades a fi de coincidir amb el pactat per evitar discrepàncies. A més, permet constatar que el treballador cotitza a la Seguretat Social i tributa per l'IRPF

Els treballadors poden sol·licitar una còpia de la nòmina a l'empresa, i els empresaris estan obligats a conservar les nòmines durant cinc anys

De la mateixa manera, és aconsellable que els treballadors conservin les nòmines per a qualsevol aclariment, comprovació, justificació o requeriment d’informació

Com s’ha de cotitzar?

El pagament de les quotes a la Seguretat Social és una obligació mensual que s’ingressen el mes següent al de la seva meritació. El total de la quota és la suma de les cotitzacions a càrrec de l’empresa i les cotitzacions a càrrec dels treballadors. El pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social es realitza mitjançant el sistema RED (remissió electrònica de documents):

  • Si s’efectua a través de càrrec en compte, l’import es carregarà al compte bancari des del dia 1 fins al dia 22 del mes següent al de la liquidació
  • Si s’efectua a través de pagament electrònic, s’obtindrà un rebut de liquidació de quotes per fer el pagament, amb un termini d’ingrés del dia 1 fins a l’últim dia hàbil del mes següent al de la liquidació

Conjuntament amb els documents rebuts de liquidació de cotitzacions (RLC) i la relació nominal de treballadors (RNT), els empresaris han de comunicar mensualment a la TGSS tots els conceptes retributius de la nòmina abonats als treballadors. Aquesta comunicació s’ha de fer a través d’un fitxer anomenat fitxer CRA (conceptes retributius abonats), que inclourà per a cadascun dels treballadors en plantilla el següent detall d’informació: conceptes retributius, indicador de cotització (inclòs o exclòs de cotització) i import en euros.