Qui pot presentar un recurs administratiu davant l’Administració de la qual n’ha resultat perjudicat?

Qualsevol ciutadà/ana pot sol·licitar a l’Administració la revocació o la reforma d’un acte administratiu amb la finalitat d’impugnar resolucions o actes administratius definitius. Existeix una doble garantia a disposició dels afectats per aquests actes administratius, la possibilitat de reaccionar contra aquells i, si escau, eliminar el perjudici que els puguin ocasionar

Quins tipus de recursos administratius existeixen?

El capítol II de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix quins són els recursos que es poden interposar davant les administracions públiques

  • Recurs d’alçada
  • Recurs potestatiu de reposició
  • Recurs extraordinari de revisió

Com és la tramitació de cada un d’ells?

Doncs bé, la tramitació d’aquests recursos resulta ser molt complexa, per això, considerem que és convenient que realitzis una consulta amb nosaltres, i t’explicarem quines resolucions posen fi a la via administrativa, com és la interposició de cada un dels recursos, quin és el seu termini d’interposició, quines poden ser les causes d’inadmissió,la suspensió de l’execució, la pràctica de prova, el tràmit d’audiència, la resolució del recurs i la posterior tramitació