Obligacions dels autònoms

Obligacions enfront de la Seguretat Social

En voler iniciar una activitat, el primer que hem de fer és fer una alta prèvia a la Seguretat Social, tal com expliquem en altes d' autònoms

Obligacions pel que fa a Hisenda

El primer pas abans d'iniciar una activitat és una alta prèvia

Quins models s'utilitza per fer aquesta alta?

Els models a emprar són els anomenats 036 o 037. Són els models corresponents al cens d'empresaris, professionals i retenidors

Impuesto sociedades

Quines dades hem de reflectir en aquests models 036-037?

 • Dades personals com el nom, NIF, domicili, etc.
 • Dades activitat, és a dir, on es duu a terme aquesta activitat, potser amb un establiment o sense establiment, indicant el domicili de la mateixa i els metres quadrats que ocupa en cas d'establiments, així com les referències d'aquest. També s'haurà d'indicar l'epígraf d'aquesta
 • Alta obligació fiscal, és a dir pel fet de dur a terme aquesta activitat, quedarem obligats a presentar iva, pagament a compte de renda, retencions, siguin del treball o pel fet de tindre un local arrendat. També quedarem obligats a dir segons el tipus d'activitat a quin règim quedem enquadrats, potser el règim estimació directa normal o estimació simplificada, així com el règim especial d'estimació objectiva

Impostos autònoms i models a presentar

 • L'IRPF, model 130 o 131. El càlcul dependrà del règim elegit, segons sigui l'estimació directa normal, simplificada o estimació objectiva. Es paga trimestralment i els terminis són fins al dia 20 dels mesos d'abril, juliol, octubre i fins al 30 de gener. Es tracta d'un pagament a compte de la renda anual (model D100) que es presentarà en els mesos de maig a juny
 • IVA, model 303. És un impost indirecte que grava el consum, per tant, qui realment el suporta és el consumidor final. Els empresaris i professionals sols actuem de recaptadors o intermediaris, o sigui a l'iva que cobrem als nostres clients hem de restar el suportat per les nostres compres o adquisició de serveis i aquesta diferència és la que haurem de pagar a hisenda. Si surt més iva pagat quedarà a compensar pels trimestres següents o es pot demanar la devolució al quart trimestre de l'any en curs. Les dates de presentació són les mateixes que l'IRPF
 • Declaracions trimestrals de retencions i ingressos a compte, model 111 i 115. La seva presentació dependrà si tenim treballadors contractats o retencions fetes a professionals (model 111), si pel contrari tenim el local de negoci arrendat, estem obligats a practicar la retenció al preu del lloguer. Els models es presentaran els dies 20 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre
 • Declaracions resums anuals, models 180, 190, 390 (informatives). A presentar els mesos de gener. Retencions i ingressos a compte models 180, 190. IVA model 390
 • Declaració anual d'operacions amb tercers, model 347. A presentar del dia 1 al 28 de febrer. Es declara totes les persones, entitats... amb qui ens hem relacionat l'any anterior i que tingui un import conjunt d'operacions superior a 3.000 €

Llibres obligatoris per autònoms

Obligacions enfront de la Seguretat Social
 • Llibre diari, on es registraran totes les operacions comptables per partida doble
 • Llibre Inventari i Comptes Anuals, on es reflectirà el balanç inicial de l'empresa i a partir d'aquest moment balanços de sumes i saldos trimestrals com a mínim. En aquest s'haurà de detallar el de tancament d'exercici i els comptes anuals
Autònoms en Estimació Directa Simplificada
 • Llibre de vendes i ingressos, on s'ha d'incloure les factures que fem als nostres clients. Important, les factures sempre han de ser cronològiques amb data i número del contrari una possible inspecció ens pot dir que falten factures, amb el consegüent risc d'una possible sanció
 • Llibre de compres i despeses. En aquest s'han de reflectir totes les factures de compres i despeses realitzades en l'activitat
 • Llibre de Béns d'inversió, on s'anotaran totes les compres de béns que tinguin una vida útil superior a l'any. Com a exemple es pot citar compra de maquinària, ordinadors, mobiliari ...
Autònoms en Estimació Objectiva. (Mòduls)
 • La major part no han de portar llibres obligatoris, no obstant igualment s'ha de guardar totes les factures de compres i ingressos, en cas d'inspecció
 • Llibre Inventari i Comptes Anuals, on es reflectirà el balanç inicial de l'empresa i a partir d'aquest moment balanços de sumes i saldos trimestrals com a mínim. En aquest s'haurà de detallar el de tancament d'exercici i els comptes anuals

Sancions per no portar els llibres obligatoris

Com es pot deduir de totes aquestes obligacions i models mencionats anteriorment, el fet de no complir amb aquestes exigències o el fet de declarar erròniament els models anomenats, poden derivar en una possible sanció per part d'Hisenda. Així també el fet de fer factures falses, dur a terme una doble comptabilitat, no portar al dia la comptabilitat, el fet d'amagar dades a hisenda. Recordeu que hisenda té molta informació que facilitem tots els contribuents i cada vegada millora els seus programes informàtics per detectar negligències, erros o amagar dades de la nostra activitat.

Les sancions, segons la falta comesa son qualificades de lleus, greus o molt greus.

Per aquest motiu és millor deixar a les nostres mans tota aquesta gestió, nosaltres ho farem per vostès i els assessorarem de quina manera poden operar per reduir la seva factura fiscal i poder evitar sancions o inspeccions

Impuesto sociedades

Quins requisits són necessaris per poder deduir les teves despeses?

 • S'ha de justificar documentalment la despesa, o sigui aportant factures, rebuts, amb totes les dades de l'emissor i del receptor de la factura, nom, NIF, domicili ... , demostrant que estan vinculades amb l'activitat
 • Les despeses han d'estar registrades a la nostra comptabilitat com a norma general, o sigui per poder deduir ha d'estar comptabilitzat
 • La despesa ha d'estar vinculada a la nostra activitat econòmica

Deducció d'algunes despeses com combustible o el taller mecànic

En referència a l'IRPF, despeses com són el combustible o tallers mecànics, hisenda sols admet la deducció total de la mateixa sempre que estigui relacionada amb activitats de:

 • Transports de viatgers
 • Transports de mercaderies
 • Escoles de conducció
 • Agents comercials col·legiats

En aquestes activitats la deducció és directa, però si no estem inclosos en les mateixes la deducció és més difícil. Tot això ens és causat per la separació del que és l'activitat professional o empresarial de la qual és la privativa. Un vehicle que es pugui demostrar que està afectat a l'activitat al 100%, podrà deduir el total, no obstant si el vehicle dona lloc a poder ser utilitzat per la vida empresarial i/o professional i la particular, la deducció serà d'un 50%. Si volem deduir percentatges més alts, haurem d'acreditar aquest percentatge. Podrem demostrar quan fem servir el vehicle per treballar i per fins particulars. S'haurà de demostrar detallant els km que fem per l'activitat amb fotografies del comptaquilòmetres i detallant els mateixos

Òbviament per poder deduir aquestes despeses la factura del combustible com la titularitat del vehicle han d'estar a nom de l'autònom

Límits de pagament i cobrament en efectiu i sancions que poden derivar

El límit per pagar o cobrar operacions amb efectiu a partir de l'11 de juliol de 2021 és de 1.000 €, tot el que excedeixi aquesta quantitat s'ha de fer per mitjans on quedi registrada l'operació, o sigui transferència bancaria, targetes de crèdit...

Les sancions que es poden posar en cas d'infringir la norma són d'un 25% de la quantitat total de la transacció

Que vol aconseguir el legislador amb aquesta normativa antifrau?

El motiu és acabar amb l'economia submergida i lluitar contra el frau fiscal especialment en sectors i models de negoci que són successibles d'utilitzar diners amb "B", com són restauració, comerç, hotels...

Deixis assessorar pel nostre despatx, nosaltres el guiarem amb el funcionament del seu negoci i podrà gaudir de més temps per vostè amb menys riscos fiscals

Recordi que com autònom estarà obligat a emetre factures, per la qual cosa, nosaltres li podem oferir un programa on podrà dur a terme la seva facturació, el control dels cobraments/pagaments així com un control de la seva tresoreria

No es quedi sol amb la informació detallada, ompli el formulari i ens posarem en contacte amb vostè